Kyaata yeŋloo /poɔ yɛlɛ /Sagediibo & prisipulehi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Values & Principles and the translation is 100% complete.


Duori tere te kyaare a Kyaatema sagediibo & prisipulehi a yi MCDC mɛmba zie Georges Fodouop.

A Wikimedia Noɔre yeŋloo are ko la yelimeŋa duoro, yeli fo naŋ na peɛre nyɛ, yeli a ko neɛ zaa, aneŋ a maŋ tagera neɛ zaa lanataa bambo yɛlɛ poɔŋ. A Wikimedia plafɔmehi maŋ de la bambo koro a globale kyɛkyɛleba zaa, aneŋ a progyɛre zaa ba naŋ taa maŋ nyɛ eebo e a yi sonmeŋa ziiri sɛŋ. Ba merɛ aneŋ ba beo la beo zaa yeli ere maŋ kpaaŋ la yi a sagediibo ba naŋ ŋmaa yi a Noɔre yeŋloo damana prinsipulehi poɔ, Kyaata noɔre yeŋloo, aŋa a naŋ be a kominitiri naŋ maŋ terɛ a Wikimedia tontoneba zaa enkyere naŋ zie la zie zaa ka ba toɔŋ tona ne yeŋloo.

A sagediibo aneŋ prinsipulehi wulo ka a yelituuri ŋa ba naŋ maŋ tu a ŋme bambo yaare e la noɔre yeni toma, aneŋ meŋ a la are kyaare ne:

Zagelaa aneŋ ko neɛ zaa bambo

A Wikimedia Noɔre yeŋloo maŋ po la o poɔ yɛlɛ, o sɔfewɛɛde zaa, o dɛmo diibo ziiri zaa a yi donɛɛ lamboe zaa, a tona ne laansiŋ naŋ yuo ko neɛ zaa. O la maaleŋ paare la bambo ŋa naŋ da ba taa are zie dakroŋbaŋ poɔŋ-a paare yi o tonɔ kponi poɔŋ.

Are ne n meŋɛ

A Wikimedia Noɔre yeŋloo boɔbo la ka o tona o yoŋ ka o ba dɛle neɛ zaa, ka o ba boɔra wɛlebo zaa ka lɛ ta waa neŋ ba bambo zaagelaa ŋme yaare teɛroo ŋmaa. A noɔre yeŋloo ba kyɛnɛ neŋ libibɔ yɛlɛ zaa, pɔleteese yɛlɛ bee libi yɛlɛ mine bee nenbɛree boɔbo yɛlɛ.

Tage lantaa

A Wikimedia Noɔre yeŋloo de la zie ŋa neɛ zaa naŋ na baŋ paare o sombo yɛlɛ ka o do saa, kyɛ la tona noɔre yeni toma neŋ noba naŋ taa nimbizeɛ ne toma baabo yɛlɛ. A progyɛre be la ne kɔkɔ yaga poɔ, aneŋ meŋ ka a na baŋ la nyɛ yi dɛndi ziiri yaga ne maaloo naŋ pore aneŋ sombo tɛgenologyiri zaa. A toma nimbize yɛlɛ kpoŋ la ka ba enna kominitiri zaa lɛ zaa anaŋ waa. Ka ŋaa na e, see ka a noba naŋ bibe a biŋ merɛ, ka a yiniŋ a donɛɛ zaa merɛ waaloŋ, ka neɛ zaa taa tegeroŋ a kyɛ waa bonyeni.

Tɔna boŋ yiiloŋ soba

A Wikimedia Noɔre yeŋloo sagedi la ka a nembɛrɛ naŋ peɛle bee a be lokal lɛbel naŋ taa sɔre, kyaare a dɛndi ziiri aneŋ a gɔmenaŋte tonton ziiri ayi ŋa zaa. Lɛ zuiŋ, a noɔre yeŋloo maŋ boɔrɛɛ meŋa kaabo yɛlɛ aneŋ kominitiri naŋ are ne a meŋa a tona ne a globale noɔre yeŋloo sagediibori yɛlɛ.

Waa yeni

A Wikimedia Noɔre yeŋloo maŋ teɛrɛ la a kominitiri naŋ ba taa gyeremɛ zaa a donɛɛ poɔ a yi dɔgroŋ ba naŋ nyerɛ yire noba sɛŋ. A digitale zunɔɔ laanfeeloŋ poɔ aneŋ gondo a ko o tontoneba waa la yelikpoŋ bee nimbizeɛ ko a Noɔre yeŋloo zaa lantaa. A noɔre yeŋloo maŋ erɛ la lɛ o naŋ na e a waana neŋ bambo neɛ zaa soŋo ka a waa yeni, aneŋ meŋ a la waana neŋ lɛ o naŋ na e ka tonton boma puobo waa soŋ aneŋ kominiti zannoo kyaare yeli kpoŋ.

Noɔre iroo kyaare fo toma

A Wikimedia Noɔre yeŋloo pɔ ko o meŋa ka o taa la noɔre iroo te kyaare o toma a yi o naŋ na maŋ e ka o toma yɛlɛ zaa yi gbamgbale wɔgre zaa, ire noɔre gbamgbaleŋ aneŋ meŋ a la ire noɔre kyaare o programihi aneŋ o yeli eree zaa, kyɛ la la de a kominitiri yidaamba kpɛlɛ ŋmeɛbo do saa kyaare ba tonɔɛ aneŋ feroo toma naŋ he a kyaata poɔŋ.

Iri are fo bɔgeŋ

A Wikimedia Noɔre yeŋloo ena la faŋe aŋa lɛ o naŋ waana neŋ yelipaane aneŋ yelipeɛroo te nyɛ nɔ iroo, kyɛ la naŋ maŋ leɛrɛ teɛre a o nimbize yeli boɔraa te kyaare o bambo ŋme yaare zagelaa lɛ. A Noɔre yeŋloo maŋ waana la yeli tuuri mine lɛ na o naŋ na maŋ e soŋ ka yeli maaloo waa mɔlɔ lɛ. A noba naŋ be a Wikimedia Noɔre yeŋloo poɔ maŋ teɛrɛ ka yipɔge yɛlɛ ka o do saa ka saambo zaa ba kye a poɔ a yi o tonton ziiri aneŋ o kominitiri zaa.