Movement Charter/Content/Nǔwalɔ ɖagbe lɛ kpodo walɔ dodo e ji e na ze gbɛ ɔ junjɔn lɛ e kpán

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Values & Principles and the translation is 44% complete.
Outdated translations are marked like this.


Mɛɖaxó Georges Fodouop ee nyí gbɛvi ɖokpó nú MCDC ɔ sɔ́ wemata ee ɖɔxo dó nuwalɔ ɖagbe kpó nǔ taji ee ji è junjɔn lɛ kpó é d’agùn.

Mǐ nyí afɔsɔɖotetɔ nunywɛ e e sɔ junjɔn nuwiwa ji lɛ e tɔ̀n.Nunywɛ nɛ e e hun nú mɛbǐ é. Kpasin mitɔn lɛ ɖo té nu nunywɛ gbɛ ɔ bi tɔn bɔ jolokokomɛ wɛ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ nɔ̀ bo nɔ sɔ́ nunywɛ tɔn dó nǔ ee nɔ hɛ̀n nunywɛ nɛ lɛ ɖò kanji é jí. Nutito mitɔn lɛ kpodo nuwalɔ ɖagbe mitɔn ayihɔngbe-ayihɔngbe tɔn lɛ kpan nɔ xwedo nuwalɔ ɖagbe togun lɛ tɔn bo ka nɔ d'alɔ Wikimedia sin gbɛvi e ɖò gbɛ ɔ mɛ lɛ e bɔ ye nɔ ɖɔ xo d’ewu ɖò nugbomɛ mɛɖe-ma-nɔ-mɛɖe-jí.

Nǔwalɔ ɖagbe kpodo walɔ dodo mitɔn lɛ kpán yigbe d’eji ɖɔ̀ wɛnlɛnwin nunywɛ sɔ ɖo atɛji ɖɔ e nyi gandudo nuwaɖokpɔ tɔn bo ka wa nu xwedo :

Nunywɛ ɖo jlokoko mɛ kpodo nunywɛ hun yi nuvo nu mɛbi kpó

Ɖo linlin nunywɛ ɖo jlokoko mɛ tɔn mɛ ɔ mi nɔ má nǔ e mi wlan lɛ e kpó gbɛ ɔ bǐ kpó, alyannu yaɖeyaɖe è e dǒ na gbè mɛ̌bi na kpaa e wɛ mi nɔ zán. Mi sɔ gbetakɛn bo na blo tɛnmɛ nu nunywɛ e hwenuxo ma sɔ ɖo ajo a lɛ ɖo tito mitɔn lɛ mɛ.

Mɛɖeesijijɛ

Mi ɖo gando wɛ bo na wanu ɖo jlokoko mɛ,ma ɖonukun mɛbɔtɔ ɖe e ma nyí mɔ ǎ ɔ́,nunywɛ'zɔ wiwa mitɔn ɖo jlokoko mɛ ɔ taa wa ɖó blɔ̌. Mǐ ɖò ajɔwatɔ ɖé,toxoɖɔtɔ ɖé, akwɛnɔ ɖé alǒ mɛ sɔ́ ɖ’ajò tɔ ɖé alǒ mɛɖe sín kannu ǎ.

Mɛbí kpaa dɔn dó nu mɛ sín walɔ

Mi nɔ hɛnsɔ mɛ e nɔ nɔ kpɔ́ bo nɔ dó nu wǎ bɔ nudowa enɛ ɔ junjɔn mi na xo ta xplé bo blo jí. E sɔ́ titomɛ mitɔn lɛ ɖote nú gbe lɛ bǐ dó tɔ́ b’ɛ ka ɖò wɛ̀n ɖò nǔ ee nɔ hɛ̀n nunywɛ ɖò kanji é tɛnmɛtɛnmɛ jí. Linlin mɛbi tɔn kpaa kpodo alyannu lɛ sɔ hɛ̀nsɔ̀ mɛ ná kpán. Walɔ mitɔn lɛ junjɔn gbe yi nú nǔ ee jlo mɛ ɖokpo ɖokpo e biblo kpo acɛ̀ togun mitɔn lɛ tɔn kpó jí bo nɔ yaxɛ̀ ɖò yě jí. Enɛ wú ɔ, mi wlán sɛ́n ɖe lɛɛ bo nɔ zɔn gbɔn e jí lobo nɔ ɖo ayì tè bonu mɛ ɖokpo ɖokpo na mɔ ɖɔ e kún xò emi nyì kɛ́n o lobo sɔ́ emi ylɔ ɖɔ̀ nǔ.

Gan wa dokɔ

Ɖò nǔ ee nɔ hɛ̀n nunywɛ ɖò kanji lɛ e sín alinu wɛ a alǒ ɖò gan ɖu ɖò tito mitɔn lɛ nú sín aliji wɛ a, mɛ e nǔ ɔ kan lɛ e ɖesú wɛ nɔ kp’acɛ ná. Gbɔ̀n mɔ̌ ɔ́, mi nɔ xokan nú togùn e nɔ wà nǔ xwedo nuwalɔ ɖɑgbe wikimedia gbɛta gbɛ ɔ bǐ tɔn lɛ e ɖesú ni nɔ̀ nǔ yetɔn nú ɖò jolokokomɛ.

Nu wa ɖò zɛ̌nzɛ̌nmɛ

Mi nɔ gɔso nú togun lɛ bo nɔ hɛnsɔ yě gbɔ̀n acɛkpikpa sɛ afɔ wa dokɔ̀nuwiwa gblamɛ kpodo mɛɖeesinunɔ ɖo nuwiwa mɛ̀ kpán. Lěè mi nɔ wanu gbɔn bɔ zɛ̌nzɛ̌nninɔ nɔ ɖè ɖo nunywɛlinu ɔ jɛn mi nɔ wa gbɔ̀n ɖò nuɖiɖo mitɔn lɛ linu. Mɔ ɖokpo ɔ jɛn mi nɔ lɛ xokàn nú mɛ e nɔ zán atɛ mitɔn lɛ é kpodó mɛ e ɖo nu ɖò nuwiwa mitɔn mɛ lɛ e kpán gbɔn sisi ɖò nú acɛ yetɔn lɛ ɖò mɛɖe ma sè mɛɖe xo linu lěè mi kp’ewu gbɔn è.

Nǔ ee nǔɖe ji e yí ɖ’akɔ́n

Mi nɔ zìn alɔ d’akɔn ɖò mɛbi nukɔn bo nɔ yí wema e e zě ɖó tè nú mɛbǐ bɔ e hɛn ɔ́ e na huzú adà na é lobo nɔ ɖó titomɛ lɛ kpó azɔ̌ e mi wa lɛ é kpó sín gbè nú mɛbǐ kpaa bo ka nɔ ɖè mɛ e nyí agùnkplatɔ lɛ e ɖó vò ɖò acɛ kpód’azɔ̌ ee xó akɔjijɛsɛ́n ɔ ɖɔ lɛ é kpán linu.

Dɔnsyɛnsyɛn

Nǔ ee zɔn bɔ̀ mǐ ɖò nukɔnyiyi ɖó wɛ e wɛ nyí nuyɔyɔ dido wá kpódó nǔ e mi kó ɖó lɛ e tintɛnkpɔn kpán bo ka nɔ ɖò nǔ e e sixú ylɔ ɖɔ̀ jolokokomɛnunɔ ɖò nunywɛ liji lɛ e ɖyɔ wɛ̀ ma gbokɔ. Mǐ nɔ xwedó wlɛnwin kpodo walɔ ee sɔgbe bo junjɔn xlɛ jilɛ é. Mi nɔ xò nukɔnyiyi sín kàn ɖò gbɛta mitɔn lɛ kpodó togùn mitɔn lɛ mɛ kpán.