Jump to content

Zwat Dipi̱lomasi Taada Yuki̱ren 2023

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023 and the translation is 100% complete.

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023

1 Zwat Tsat – 31 Zwat Tsat    

[Social media: #UCDMonth] • [Link here: ucdm.wikimedia.org.ua]    Zi̱ tyei ang ma̱ aba̱n/a̱la̱baa ma̱ng bai a̱yangka̱nan lyuut wu mat mbeang teak nkhang tazwa taada Yuki̱ren mi̱ Wukipedia!
  • Yihwa: Si̱ huni yet a̱yangka̱nan lyuut konyan wa, a̱ byia̱ jat nkhwuk ma̱ng mbeang a̱yaati̱kut tazwa taada ma̱ng á̱niet Yuki̱ren di̱ lilyem Wukipedia ma̱ a̱di̱di̱t vwuon nang ka̱ doot á̱ bye nshyia̱ a̱ni. Zi̱ khwi zi̱ nwuan kuzang kampen ya-a̱ywan a̱ni mi̱ ndyia̱ 2021 ma̱ng 2022. Á̱niet ba̱ ku jhyi a̱yangka̱nan wuni ka̱n khap á̱ si̱ sak di̱ fam nyiung lyulyoot a̱yaati̱kut nang á̱ na jwaat a̱ghyi tazwa a̱ni di̱n jen a̱yangka̱nan ji. Á̱nietnta̱m ba ba̱ lan a̱ swak konyan ma̱ng ta̱m a̱ni na san za̱náng.
  • Zang jen ja: A̱yangka̱nan lyuut wu ni̱ nyia̱ kyiak neet mi̱ 00:01, 1 Zwat Tsat 2023 (UTC) ba̱ng si̱ tat 23:59, 31 Zwat Tsat 2023 (UTC).
  • Nini: A̱yangka̱nan wu byia̱ hyohyoot di̱ nyia̱, ma̱ng mban 4: Khai a̱yaati̱kut nang a na nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱mba a̱ni → Cat a̱yaapoin mat ta̱m ang hu → Yok a̱nian ang ka ka̱ yet shyiat a̱yaapoin ma̱ a̱di̱di̱t a̱di̱t nang ku bye yet ang doot a shyia̱ a̱ni → Shyia̱ za̱nang mat jhyet ang ji!
  • A̱nyan: Kuzang a̱tyu Wukipedia a̱ ka̱n khwuk a̱la̱n a̱ni mi̱ kuzang wuki maai a̱ beang nzi̱t zi̱ tung bwak zi̱ lyuut a̱yaati̱kut tazwa a̱wot/ku zi̱ bwan a̱yaati̱kut ba̱ byia̱ a̱meang ma̱ng taada Yuki̱ren a̱ni di̱ kuzang a̱lyem. Ka̱ a cat a nwuo ku myim a tyia̱ zwunzwuo mbwak ang ji di̱ fam Á̱nietnta̱m hu.
  • Yihwa mbyia̱: A̱yangka̱nan wu yet ta̱m Wukimedia Yuki̱ren hwa mi̱ di̱ tung mbwak ma̱ng Institut Yuki̱ren mbeang Ministri Á̱lyiat Nta Yuki̱ren. Wukipedia nwai a̱yaati̱kut tazwa kuzang tangka̱i á̱pyia̱ a̱lyiat, a̱wot di̱n vak a̱yangka̱nan wuni, zi̱ ba̱ng fwuo zi̱ na mbeang a̱yaati̱kut tazwa á̱lyiat taada na̱ byia̱ a̱meang ma̱ng á̱niet Yuki̱ren a̱ni. Ta̱m mban a̱yaati̱kut Wukipedia ma̱ng teak taada Yuki̱ren yet a̱tsatsak wa ka̱nang á̱nietfang nzi̱t ba na shyia̱ nkhang na̱ na maai swa̱i mba a̱ni.