Meta:Uo nos

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Meta:About and the translation is 100% complete.
Wikimedia Meta-Wiki

Participate:

Witomy we Wikimedyjo Meta-Wiki (w abrewjacyje Meta-Wiki abo ajnfach Meta) - wiki lo sztalowańo průjyktůw Wikimedyjo.

Cwek

Meta uofyruje trzi roztomajtne zadańa, kere sům podobne, nale wymogajům roztomajtych zort używaczy.

  1. Dyskusyjŏ ô formule projektōw Wikimedia, w ôsobliwości ô prawidłach prawych dlŏ mocka projektōw, bp. dyskusyjŏ ô ôdewrzōnych licyncyjach. Cyntralne plac dyskusyje to Wikimedia Forum. Niykere ôsprŏwki na wysokim żbelu, kere ôdbyły sie zaôbycz w 2009 roku, były kludzōne na Wiki.

Plac na koordynacyjõ międzyjęzykową (crosswiki) i miyndzynŏrodowõ ôbyjmujōncõ projekty Wikimedia i ruch Wikimedia w cołkości, w tym na dyskusyjõ w gŏdkach inkszych aniżeli angelski. Ôbyjmuje to antragi (tykajōnce spraw ogólnowikimediowych abo lokalnych), przekładu i newsy, a tyż ôpisy, dokumyntacyje i ôbgŏdaniŏ fungowań i faktōw zwiōnzanych z Wikimedia Foundation i jeji afiliantami. Zobŏcz tyż reporty, trefiyniŏ, Outreach i granty.

  1. Forum na ôsobiste eseje ô projektach Wikimedia. Pōniywŏż zaôbycz niy sōm ône zgodliwe z neutralnym pōnktym widzyniŏ, winny być zestawiōne na zajtach zbiorczych poświyncōnych danyj niyprzileżytości, #przedstawiać mocka pōnktōw widzyniŏ z spotrzebowaniym formatōw takich jak TIPAESA abo jego podzbiór IPA. Je zicher folga w ôkryślaniu, co je zwiōnzane z projektami Wikimedia, co sprawiŏ, iże Meta je tyż meatball. Radszyj niy kludzi sie sam dokumyntacyje MediaWiki (patrz pod). Rolōm tyj wiki je radszyj zbiyranie podszukowań i kludzynie zwiōnzanych z tym dyskusyje.

Kategoryje dadzōm szyroki ôbrŏz #przedstawiać treść Meta.

Czym Meta ńy je

  1. Hasiŏkym na niedopracowane artikle z roztōmajtych Wikipedyji:
  2. Placym ôpisu softwaru MediaWiki. Do tego suży ôsobnŏ wiki, MediaWiki.org. Zajty poświyncōne softwarowi sōm tam przenoszōne.

Społeczność

Czynsto dyskutuje sie ô tym, eli Meta mŏ społeczność. Zicher je to, iże niy mŏ ôna ôsobnyj społeczności, ôddzielōnyj ôd społeczności projektōw Wikimedia: jak ftoś pedzioł, "meta-projekt - bydōncy dlŏ i ô inkszych wiki, niy za projekt treści dlŏ niego samego - społeczność wszyjskich społeczności, a niy włŏsnŏ małŏ wyspa społeczności".[1]

To tyż ôznaczo, iże mocka dyskusyji, procesōw i inkszych aktywności dzieje sie na Meta, z roztōmajtymi uczestnikami i ôsoba, co je za tym odpowiedzialno (jeźli take sōm). Na przikłod, postrzōd mocki, niykere komitety Wikimedia, nagrody Wikimedia, personel WMF do dotacyji Wikimedia: żodyn z nich, a wszyjscy z nich, niy sōm Meta. Meta je przestrzyństwym i norzyńdziym dlŏ "swojich uczestnikōw" do ôsiōngniyńcio cychōw, a niy aktōrym w nich, a jeszcze mynij władzōm nad nimi.

Jednak ściśle rzecz ujmujōnc, je "społeczność" specyficzno dlŏ Meta: je to luźno grupa ludzi, co regularnie aktywni sōm w niykerych abo mocka takich aktywności (nŏjbarzij za "ogrōdnikōw"), kerzi dbajōm ô to, coby Meta służyła wyższymu cylowi, i kerzi sōm barzij skłonni interweniować, coby to zapewnić.[2]

"Metawikian" je termin, kery je tyż czasym używany, coby ôkryślić członka ôkryślōnyj "gminności Meta", to znaczy społeczność regularnych Meta, kere czynściejsze sōm aktywne na Meta, na przikłŏd jako prziczyniciele do stron treści abo za ułatwiŏcy inkszych dyskusyjōw i procesōw.

Gyszichta

Meta-Wiki ôstoł stworzōny za "Meta-Wikipedyjo" we listopadze 2001 roku, coby sprawić, iże Wikipedyjo po angelsku bydzie mynij ôgraniczōno, bez przenoszenie wszyskich meta-treści (treści ô strōnie Wikipedyje i jeji używŏczōw), w ôpaczności do rzeczywistych treści (artykułōw encyklopedyje), na nowo wiki. Ôd aktualizacyje do spōlnego ôprogramowanio MediaWiki, Meta stoł sie wielojęzycznym forum dyskusyjnym używanym bez wszyjske społeczności jynzykowe Wikimedia. Wraz ze wzrōstym liczby projektōw Wikimedia i przekładōw, wzrōstŏł tyż zakres Meta. Meta ôbyjmuje 143 054 artykułōw. Mocka ze starych strōn je durch pisanych tak, coby były specyficzne do Wikipedyje, ale możno mocka z nich terozki ôdnosi sie do wszyskich projektōw Wikimedia.

Zajty Meta

Uobejrzij tyż

Pozůr

  1. Dostosowany z Pathoschild, 29 września 2011.
  2. Adaptowany z Anthere, 29 marca 2006 roku; zobŏcz tyż MeatBall:Członekspołecznościowy za gyneralne prawidła.