จรรยาบรรณสากล

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.
จรรยาบรรณสากล

จรรณยาบรรณสากล

เพราะเหตุใดเราจึงมีจรรณยาบรรณสากล

เราเชื่อมั่นในการมอบอำนาจแก่ผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะให้ได้ ในการทำให้โครงการวิกิมีเดียและพื้นที่อื่นของเรามีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ให้บรรลุซึ่งพันธกิจของของเราที่ทุกคนสามารถแบ่งปันผลรวมแห่งองค์ความรู้ของมนุษย์ชาติทั้งปวง เราเชื่อว่าชุมชนของผู้มีส่วนร่วมควรมีความหลากหลาย รวมถึง และเข้าถึงได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเราต้องการให้ชุมชนเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก ปลอดภัย และมีสุขภาพดีสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม (หรือต้องการเข้าร่วม) ชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังคงเป็นเช่นนั้น รวมถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้และกลับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงตามความจำเป็น อีกทั้งเรายังหวังว่านี่จะช่วยป้องกันโครงการของเราจากผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่สร้างความเสียหายแก่เนื้อหาอีกด้วย

ด้วยพันธกิจของวิกิมีเดีย ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการวิกิมีเดียและโครงการที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะ:

 • ช่วยสร้างโลกซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ของมนุษยชาติ
 • ร่สมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทั่วโลกที่ไร้อคติและความเอนเอียง
 • ร่วมตรวจสอบความถูกต้องและร่วมตรวจสอบในงานของกันและกันทั้งหมด

จรรณยาบรรณสากล (UCoC) จะจำกัดความแนวปฏิบัติที่คาดหวังและที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งถูกนำไปใช้กับทุกบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมทั้งทางออนไลน์และในชีวิตจริงของโครงการวิกิมีเดียและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม หน้าที่ในโครงการ ผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม ลูกจ้างและคณะกรรมาธิการมูลนิธิวิกิมีเดีย และยังนำไปใช้กับทุกโครงการของวิกิมีเดีย ช่องทางด้านเทคนิค การพบกันในชีวิตจริงและการประขุมแบบเสมือน รวมไปถึง:

โดยสอดคล้องกับพันธกิจของวิกิมีเดีย ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการและพื้นที่ของวิกีมีเดียต้อง:

 • ช่วยสร้างโลกที่ทุกคนสามารถแบ่งปันอย่างเสรีซึ่งผลรวมของความรู้ทั้งหมด
 • มีส่วนร่วมในชุมชนโลกที่หลีกเลี่ยงอคติและความเดียดฉันท์ และ
 • ต่อสู้เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงและการพิสูจน์ยืนยันได้ในงานทุกงาน

1 – บทนำ

จรรณยาบรรณสากลเป็นบทบัญญัติซึ่งบรรทัดฐานของพฤติกรรมของการมีส่วนร่วมร่วมกันในโครงการวิกิมีเดียของทั้งโลก ชุมชนอาจเพิ่มส่วนนี้เพื่อนำไปพัฒนานโยบายและบริบททางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้เงื่อนไขดังระบุไว้ที่นี่เป็นมาตรฐานอย่างน้อยที่สุดที่ชุมชนพึงระบุในนโยบาย

จรรยาบรรณสากลจะถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมในชาววิกิมีเดียทุกบุคคลโดยไม่มีข้อยกเว้น การกระทำใด ๆ ที่ขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณสากลนี้อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษได้ (ดังที่กำหนดไว้ในบริบทท้องถิ่น) และ/หรือโดยมูลนิธิวิกิมีเดียในฐานะเจ้าของตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม

2 – พฤติกรรมที่คาดหวัง

ชาววิกิมีเดียทุกคน ทั้งที่เป็นผู้ใช้ใหม่และมากประสบการณ์ ผู้ทำหน้าที่ในชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสมาชิกกรรมการบริหารมูลนิธิวิกิมีเดีย หรือลูกจ้าง ย่อมรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

พฤติกรรมในโครงการ พื้นที่และงานทั้งหมดของวิกิมีเดียจักตั้งอยู่บนความเคารพ ความมีอารยะ ความเป็นผู้ร่วมงาน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นพลเมืองดี ทั้งนี้ ใช้แก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้เข้าร่วมทุกคนในปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมและผู้เข้าร่วมทุกคน โดยไม่มีการแบ่งอายุ ทุพพลภาพทางกายหรือจิต รูปลักษณ์ สัญชาติ ศาสนา ชาติพันธ์ และภูมิหลังทางวัฒนธรรมหรือวรรณะ ชนชั้นทางสังคม ความสามารถทางภาษา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เพศ หรือสาขาวิชาชีพ อีกทั้งจะไม่มีการยกเว้นตามสถานะทักษะหรือแม้ความสำเร็จในโครงการหรือขบวนการวิกิมีเดีย

2.1 – ความเคารพซึ่งกันและกัน

เราคาดหวังให้ชาววิกิมีเดียมีความเคารพต่อผู้อื่น ในการสื่อสารกับผู้คน ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมออนไลน์หรือออฟไลน์บนวิกิมีเดีย เราจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างเช่น:

 • ใช้ความเห็นอกเห็นใจ รับฟังและพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ชาววิกิมีเดียที่มาจากภูมิหลังต่าง ๆ ต้องการกล่าวแก่คุณ พึงพร้อมท้าทายและปรับความเข้าใจ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของคุณเองในฐานะชาววิกิมีเดีย
 • สันนิษฐานว่าผู้อื่นสุจริตใจ และเข้าร่วมการแก้ไขเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของคุณควรปรับปรุงคุณภาพของโครงการหรืองาน ให้และรับข้อเสนอแนะอย่างสุภาพและสุจริตใจ การวิพากษ์วิจารณ์ควรแสดงในลักษณะที่ละเอียดอ่อนและสร้างสรรค์ ชาววิกิมีเดียทั้งหมดควรสันนิษฐาน (เว้นแต่มีข้อโต้แย้งที่เหมาะสม) ว่าผู้อื่นได้เข้ามีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงโครงการ แต่มิควรนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ถ้อยแถลงที่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย
 • เคารพการเรียกชื่อและการอธิบายตนเองของผู้เข้ามีส่วนร่วม บุคคลอาจใช้คำใดคำหนึ่งเพื่อเรียกตนเอง เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพ ให้ใช้คำเหล่านั้นในการสื่อสารเกี่ยวกับหรือกับบุคคลเหล่านั้น เท่าที่ความสามารถทางภาษาและเทคนิคจะอำนวยได้ เช่น:
  • กลุ่มชาติพันธุ์อาจใช้คำที่เฉพาะเจาะจงคำใดคำหนึ่งเรียกตน นอกเหนือไปจากชื่อที่ถูกผู้อื่นใช้เรียกตามประวัติศาสตร์
  • บุคคลอาจใช้ชื่ออันมีอักขระ เสียง หรือคำอื่นจากภาษาของตนที่คุณอาจไม่คุ้นเคย
  • บุคคลที่ระบุรสนิยมทางเพศ เพศสภาพ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนโดยใช้ชื่อหรือสรรพนามเฉพาะ
  • บุคคลที่ระบุว่ามีทุพพลภาพทางกายหรือทางจิตบางอย่างอาจใช้คำเฉพาะเพื่อเรียกตนเอง
 • ในระหว่างการพบปะในชีวิตจริง เราจะต้อนรับทุกบุคคลและจะมีสติและเคารพในความชอบส่วนบุคคล ขอบเขต ความอ่อนไหว และข้อกำหนดของกันและกัน

2.2 – ความมีอารยะ การสนับสนุนกันและกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นพลเมืองดี

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมต่อไปนี้:

 • ความมีอารยะเป็นมาตรฐานความสุภาพระดับสูงในพฤติกรรมและคำพูดในหมู่บุคคล รวมทั้งบุคคลแปลกหน้า
 • ความเป็นผู้ร่วมงานคือการสนับสนุนฉันท์มิตรซึ่งบุคคลที่ร่วมแรงในความพยายามเดียวกันมอบให้แก่กัน
 • การสนับสนุกันและกันและความเป็นพลเมืองดีหมายความว่าการมีความรับผิดชอบในการรับรองว่าโครงการวิกิมีเดียเป็นสถานที่ที่ก่อผลดี น่าพึงพอใจ และปลอดภัยในการอยู่และการร่วมสนับสนุนพันธกิจของวิกิมีเดีย

ตัวอย่างเช่น

 • ระบบพี่เลี้ยงและโค้ช: ช่วยเหลือผู้มาใหม่ให้ทราบวิธีการและได้รับทักษะที่จำเป็น
 • แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน: สอดส่องผู้มีส่วนร่วมอื่น ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ และออกตัวให้เมื่อผู้อื่นได้รับการปฏิบัติซึ่งด้อยกว่ามาตรฐานพฤติกรรมดังที่ได้ระบุไว้ในจรรณยาบรรณนี้
 • รับรองและให้ความชอบในงานที่ผู้มีส่วนร่วมอื่นทำ: ขอบคุณผู้อื่นที่หยิบยื่นความช่วยเหลือ ชื่นชมความพยายามของเขา และให้ความชอบตามที่สมควร

3 – พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

จรรยาบรรณสากลนี้มุ่งช่วยเหลือสมาชิกชุมชนให้ยืนยันสถานการณ์ของพฤติกรรมเลวและการรังควาน พฤติกรรมดังต่อไปนี้ถือว่ายอมรับไม่ได้ในขบวนการวิกิมีเดีย:

3.1 – การรังควาน

หมายรวมถึงพฤติกรรมใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่เจตนาเป็นหลักเพื่อรังควาน สร้างความโกรธเกรี้ยว หรือความไม่สบายใจแก่บุคคลหนึ่ง หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น

พฤติกรรมอาจถือได้ว่าเป็นการรังควานหากอยู่นอกเหนือจากที่บุคคลที่มีเหตุผลคาดว่าจะยอมรับได้ในสถานที่ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

การรังควานมักอยู่ในรูปการล่วงเกินทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในฐานะเปราะบาง และอาจรวมถึงการติดต่อสถานที่ทำงานหรือเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อข่มขู่หรือทำให้อับอาย

ในบางกรณี พฤติกรรมอาจไม่ถือว่าเป็นการรังควานหากทำเพียงไม่กี่ครั้ง แต่การทำพฤติกรรมนั้น ๆ ซ้ำไปมาอาจนับเป็นการรังควานได้

ตัวอย่างเช่น:

 • *การดูหมิ่น: ได้แก่ การล้อชื่อ รวมทั้งคำหยาบหรือคำเหมารวม และการโจมตีลักษณะส่วนบุคคล การดูหมิ่นอาจรวมถึงลักษณะที่รับรู้ก็ได้ เช่น สติปัญญา รูปลักษณ์ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม วรรณะ รสนิยมทางเพศ เพศ ทุพพลภาพ อายุ เชื้อชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือลักษณะอื่น ในบางกรณี การล้อเลียนเสียดสี หรือความก้าวร้าวซ้ำ ๆ อาจถือรวมกันเป็นการดูหมิ่นได้ แม้กรณีเดียวอาจยังไม่เข้าข่าย
 • การคุกคามทางเพศ: ความสนใจทางเพศหรือการรุกที่มิได้ร้องขอทุกรูปแบบต่อผู้อื่น
 • การข่มขู่: การใช้ความน่าจะเกิดความรุนแรงต่อกาย การดำเนินคดี การทำให้อับอายโดยไม่ชอบธรรม และการทำร้ายชื่อเสียงเพื่อเอาชนะการถกเถียงหรือเพื่อบีบบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
 • การส่งเสริมอันตรายต่อผู้อื่น: รวมไปถึงการยุให้ผู้อื่นทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย ตลอดจนยุให้บุคคลใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่สาม
 • การขุดสารสนเทศส่วนบุคคล: เผยแพร่สารสนเทศส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สถานที่ทำงาน ที่อยู่กายภาพหรืออีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง เป็นมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลไม่ควรเผยแพร่สารสนเทศที่บุคคลหนึ่งพยายามเก็บไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ออนไลน์ หลาย ๆ ชุมชนอาจมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้และนิยมการห้ามเผยแพร่สารสนเทศที่เผยแพร่ที่อื่นบนอินเทอร์เน็ตแต่มิได้แบ่งปันบนโครงการวิกิมีเดีย
 • การย่องตาม: การติดตามบุคคลหนึ่งทั่วโครงการ และวิพากษ์งานของเขาซ้ำ ๆ โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือต้องการขัดขวาง
 • โทรล: เจตนาขัดขวางการสนทนาหรือโพสต์โดยไม่สุจริตใจโดยตั้งใจยั่วยุบุคคลอื่น
 • Sexual harassment: Sexual attention or advances of any kind towards others where the person knows or reasonably should know that the attention is unwelcome or in situations where consent cannot be communicated.
 • Threats: Explicitly or implicitly suggesting the possibility of physical violence, unfair embarrassment, unfair and unjustified reputational harm, or intimidation by suggesting gratuitous legal action to win an argument or force someone to behave the way you want.
 • Encouraging harm to others: This includes encouraging someone else to commit self-harm or suicide as well as encouraging someone to conduct violent attacks on a third party.
 • Disclosure of personal data (Doxing): sharing other contributors' private information, such as name, place of employment, physical or email address without their explicit consent either on the Wikimedia projects or elsewhere, or sharing information concerning their Wikimedia activity outside the projects.
 • Hounding: following a person across the project(s) and repeatedly critiquing their work mainly with the intent to upset or discourage them. If problems are continuing after efforts to communicate and educate, communities may need to address them through established community processes.
 • Trolling: Deliberately disrupting conversations or posting in bad-faith to intentionally provoke.

3.2 – การใช้อำนาจ, เอกสิทธิ์, หรืออิทธิพลในทางที่ผิด

การละเมิดเกิดเมือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ เอกสิทธิ์หรืออิทธิพลทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นรับรู้ มีพฤติกรรมไม่เคารพ โหดร้าย และ/หรือ รุนแรงต่อผู้อื่น ในสิ่งแวดล้อมวิกิมีเดียนั้น อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการทำร้ายทางคำพูดหรือจิตใจ และอาจทับซ้อนกับการรังควานได้

 • *การละเมิดตำแหน่งหน้าที่โดยผู้มีตำแหน่งหน้าที่: การใช้อำนาจ ความรู้หรือทรัพยากรในทางที่ผิดโดยผลเสียเกิดแก่ผู้ทำหน้าที่ของโครงการ (ที่ได้รับเลือกตั้ง) ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิกิมีเดียและโครงการอื่นของวิกิมีเดียเพื่อข่มขู่คุกคามผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองทั้งที่เป็นวัตถุและมิใช่วัตถุ
 • *การละเมิดโดยใช้ความอาวุโสและสายสัมพันธ์: ใช้ตำแหน่งและชื่อเสียงของตนในการข่มขู่ผู้อื่น เราขอให้บุคคลที่มีประสบการณ์และสายสัมพันธ์มากในขบวนการประพฤติตนโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะความเห็นเชิงปรปักษ์อาจส่อความโดยมิได้ตั้งใจว่าสร้างภัยคุกคามจากเพื่อนและผู้สนับสนุน
 • *การชักใยทางจิตวิทยา: การทำงาน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม) เพื่อให้บุคคลอื่นสงสัยทัศนะ สำนึกหรือความเข้าใจของเขา บุคคลทีมีอำนาจในชุมชนมีเอกสิทธิ์จำเพาะในการถูกมองว่าน่าเชื่อถือและไม่ควรใช้ข้อนี้โจมตีผู้อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน

3.3 - การทำลายเนื้อหาและละเมิดโครงการ

เจตนานำเข้าซึ่งเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติเข้าสู่โครงการวิกิมีเดีย หรือขัดขวางการสร้างเนื้อหา

ตัวอย่างเช่น

 • การนำออกซึ่งเนื้อหาวิกิมีเดียโดยไม่มีพิชญพิจารณ์อย่างเหมาะสมหรือการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนา
 • การชักใยเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการตีความข้อเท็จจริงหรือมุมมองอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • การใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชังในการแสดงออกทุกรูปแบบซึ่งเจตนาใส่ร้าย สร้างความอับอาย หรือปลุกปั่นความเกลียดชังต่อกลุ่มคนบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพหรือเชื้อชาติ
 • การเพิ่มสัญลักษณ์ ภาพหรือเนื้อหาโดยไม่มีการรับรองและไม่สมเหตุสมผล โดยมีเจตนาเพื่อข่มขู่หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย
 • The repeated arbitrary or unmotivated removal of any content without appropriate discussion or providing explanation
 • Systematically manipulating content to favour specific interpretations of facts or points of view (also by means of unfaithful or deliberately false rendering of sources and altering the correct way of composing editorial content)
 • Hate speech in any form, or discriminatory language aimed at vilifying, humiliating, inciting hatred against individuals or groups on the basis of who they are or their personal beliefs
 • The use of symbols, images, categories, tags or other kinds of content that are intimidating or harmful to others outside of the context of encyclopedic, informational use. This includes imposing schemes on content intended to marginalize or ostracize.