Stewards/Elections 2012/Votes/Pundit

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The following discussion is closed: This election is closed and these pages are an archive of that event.

Pundit (Pundit)[edit]

ContentsYesNoNeutral

Pundit talkcontribsSULutil (accounts) / stalktoyglobalcontribscrosswiki-nessconfirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Personal info: I have been an admin and a bureaucrat on Polish Wikipedia, as well as a regular editor/rollbacker on en-wiki. Currently I'm serving also on the ombudsman commission (a body set up to investigate complaints about violations of the privacy policy and CU tools on any Wikimedia project).

  Off-wiki: In the off-wiki world I'm a tenured professor of management (I know that such declarations sound funny in post-Essjay world, but my identity has been confirmed for the purpose of ombudsman commission participation; I also don't mind revealing it to those personally interested). My work has taken me to extended stays in different countries, and I am open and, hopefully, sensitive to the nuances of different cultures, customs, and behaviors. Within the English language cultural zone, I don't take sides (in the sense that I laugh equally hysterically on good American, British, or New Zealand comedy series, and I am looking forward to finding some from other English-speaking countries), but I stick to American spelling most of the time, since I've spent more time in the US. Before becoming a scholar, I did work as a translator, which should help me in dealing with cases in the languages I don't speak fluently.

  Languages: I have experience in writing articles and books in Polish and in English (the latter only with the support of native proof-readers), and I can communicate fluently in these languages. Throughout my education I was learning German and Russian for over 8 years. Yet, I am ashamed that my understanding of both of them has diminished to de-1, and possibly ru-1.7. However, I can read in Cyrillic, and even though I would not be able to write without errors, I understand quite a lot (as long as I "держу ухо в остро" ;). I have even recently made an attempt to read The Master and Margarita (one of the best books I've ever read!) in original, so it is not that bad (but I have to admit that, had I not known the book well, I would have struggled), and delivered a lecture in Russian. Thanks to my understanding of Polish and Russian grammar, as well as basic vocabulary, I often can achieve borderline understanding of some other Slavic languages. I'm emphasizing this, because even though Slavic languages are spoken by over 400 million people, there is still relatively few stewards speaking more than one of them on at least basic level.

  Stewardship: I believe that stewards serve the role of public trust, especially in the area of SRP or SRCU, which I'd be eager to address. I also hope that, should I be elected, I would be able to perform other duties.

  Cross-wikiness: Per recurring issue of cross-wikiness, I just want to clarify that 22% of my edits are outside of my home project. This does not include the work on the ombudsmen commission, which so far is 100% cross wiki.
български:
 • Езици: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Лична информация: Администратор и бюрократ съм в полската Уикипедия, както и редови редактор с право на отмяна (rollbacker) в английската версия. Понастоящем съм член и на комисията от омбудсмани (комисия, която проучва жалби за нарушения на правото на лична неприкосновеност и за злоупотреби с чекюзър права във всички проекти на Уикимедия).

  Извън Уикимедия: В оф-уики света заемам пробна позиция като професор по управление. Знам, че подобни твърдения звучат смешно след случая с Essjay, но така или иначе трябваше да разкрия тази информация, за да мога да участвам в комисията на омбудсманите, а и нямам нищо против да я споделя с онези, които се интересуват от личността ми. Работата ми е била свързана с продължителни престои в различни страни и аз съм много отворен и, за щастие, чувствителен към нюансите в различните култури, обичаи и поведения. Вписвам се еднакво добре във всякакви англоезични културни среди (в смисъл, че еднакво истерично се смея и на добрите американски, и британски, и новозеландски комедийни сериали, и с нетърпение очаквам такива и от други англоговорящи страни), но се придържам през по-голямата част от времето към американския правопис, тъй като повече време съм прекарал в Щатите. Преди да се захвана с научна дейност съм работил като преводач, което ми е помогало да се справям в ситуации, когато не съм говорил добре езика.

  Езиците: Имам опит с писане на статии и книги на полски и английски (последния ползвам само с помощта на коректори, на които е майчин език), и безпроблемно мога да комуникирам на тези езици. Учил съм немски и руски общо 8 години, но се срамувам от степента, в която ги владея и затова съм си сложил самооценки de-1, и може би ru-1.7. При все това, мога да чета на кирилица и дори и да не мога да пиша безгрешно пак разбирам руски доста добре, или поне доколкото "держу ухо в остро" ;). Наскоро правих опит да прочета в оригинал Майстора и Маргарита (една от най-добрите книги, които някога съм чел!), така че не съм чак толкова зле (но трябва да си призная, че ако не познавах книгата на пръсти, доста щях да се изпотя). Чел съм и лекция на руски. Благодарение на познанията ми по полска и руска граматика, както и основни думи, често разбирам в най-общ смисъл текстове и на други славянски езици. Подчертавам това, защото въпреки че славянски езици се говорят от над 400 милиона души, има сравнително малко стюарди, които да говорят повече от един от тях поне в минимална степен.

  Стюардството: Смятам, че стюардите играят роля на носители на общественото доверие, особено що се отнася до даването или отменането на права и до чекюзър достъпа - две неща, с които имам желание да се заема. Надявам се, че ако бъда избран, ще съм способен да се справя и с другите задължения.

  Работа в различни уикита: Заради постоянно възникващия въпрос за работата ми в различни уикита, бих искал само да уточня, че 22% от редакциите ми са извън домашното ми уики. Тази статистика не се отнася до работата ми в комисията на омбудсманите, която е 100% кросуики.
Deutsch:
 • Sprachen: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Informationen zur Person: Ich bin Admin und Bürokrat in der polnischen Wikipedia, ebenso ein normaler Benutzer mit Zurücksetzer-Rechten im en-wiki. Zurzeit fungiere ich auch in der Ombudsmannkommission (ein Gremium, das eingerichtet wurde, um Beschwerden zu Datenschutzverletzungen und Missbrauch der CU-Knöpfe in welchem Wikimediaprojekt auch immer zu untersuchen).

  Offwiki: In der Offwiki-Welt bin ich ordentlicher Professor für Betriebswirtschaft (management) (ich weiß, dass solche Erklärungen in der Post-Essjay-Welt seltsam klingen, aber meine Identität wurde für die Ombudsmannkommission bestätigt; es macht mir auch nichts aus, sie denjenigen zu offenbaren, die persönlich daran interessiert sind). Meine Arbeit hat mich zu ausgedehnten Aufenthalten in verschiedenen Ländern geführt und ich bin offen und – hoffentlich – sensibel, was die Nuancen verschiedener Kulturen, Bräuche und Verhaltensweisen angeht. Innerhalb der englischsprachigen kulturellen Zone bin ich nicht parteiisch (in dem Sinne, dass ich gute US-amerikanische, britische oder neuseeländische Comedyserien vergleichbar wahnsinnig komisch finde, und ich freue mich darauf, einige aus anderen englischsprachigen Ländern zu finden), aber ich bleibe die meiste Zeit bei der amerikanischen Schreibweise, da ich mehr Zeit in den USA verbracht habe. Bevor ich Wissenschaftler wurde, habe ich als Übersetzer gearbeitet, was mir beim Bearbeiten von Fällen in Sprachen, die ich nicht fließend spreche, helfen sollte.

  Sprachen: Ich habe Erfahrung im Artikel- und Bücherschreiben in Polnisch und Englisch (Letzteres nur mithilfe von muttersprachlichen Korrektoren) und kann fließend in diesen Sprachen kommunizieren. In meiner Ausbildung habe ich Deutsch und Russisch über 8 Jahre lang gelernt. Jedoch bin ich beschämt, dass mein Verständnis beider Sprachen gesunken ist auf de-1 und vielleicht ru-1.7. Wie auch immer, ich kann die kyrillische Schrift lesen, und auch wenn ich sie nicht ohne Fehler schreiben könnte, verstehe ich doch sehr vieles (solange ich „держу ухо в остро“) ;). Ich habe erst zuletzt versucht, The Master and Margarita im Original zu lesen (eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe!!), also ist es nicht so schlecht (aber ich muss zugeben, dass ich mich abgemüht hätte, wenn ich das Buch nicht gut gekannt hätte), und eine Vorlesung auf Russisch gehalten. Dank meiner Kenntnisse der polnischen und russischen Grammatik wie auch des Basisvokabulars kann ich es oft erreichen, einige andere slawische Sprachen grenzwertig zu verstehen. Ich betone dies, weil es immer noch relativ wenige Stewards gibt, die zumindest eine davon auf einem Grundniveau sprechen, obwohl slawische Sprachen von über 400 Millionen Menschen gesprochen werden.

  „Stewardschaft“: Ich glaube, dass Stewards eine Rolle des öffentlichen Vertrauens einnehmen, besonders im Gebiet von SRP oder SRCU, die ich unbedingt erwähnen möchte. Ich hoffe auch, dass ich, wenn ich gewählt werden sollte, andere Aufgaben durchführen könnte.

  Crosswiki-Aktivität: Zum wiederkehrenden Thema der Crosswiki-Aktivität möchte ich nur verdeutlichen, dass ich 22 % meiner Beiträge außerhalb meines Heimatprojektes gemacht habe. Dies schließt nicht die Arbeit in der Ombudsmannkommission ein, die bislang 100 % crosswiki gewesen ist.
فارسی:
 • زبان‌ها: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • اطلاعات شخصی: من در ویکی‌پدیای لهستانی مدیر و دیوان‌سالار بوده‌ام، و همچنین یک ویرایشگر/واگردان معمولی در ویکی انگلیسی. در حال حاضر در هیئت بازرسی (هیئتی که مسئول رسیدگی به شکایات تخطی از سیاست حفظ اسرار و ابزار بازرسی کاربر در تمامی پروژه‌هاست) نیز خدمت می‌کنم.

  خارج از ویکی: در جهان خارج از ویکی من صاحب کرسی دائم استادی در مدیریت هستم (می‌دانم که چنین اظهاراتی پس از ماجرای Essjay مضحک به نظر می‌رسد، اما هویت من به خاطر شرکت در هیئت بازرسی تأیید شده‌است، همچنین بدم نمی‌آید هویتم را برای افرادی که راغب‌اند فاش کنم). شغل من باعث شده اقامت‌های طولانی مدت در کشورهای مختلفی داشته باشم، و در نتیجه از تفاوت‌های جزئی در فرهنگ‌ها، سنت‌ها و رفتارها آگاه هستم. در محدودهٔ فرهنگی انگلیسی زبانان، جانب هیچ کدام را نمی‌گیرم (از این نظر که به هنگام تماشای سریال‌های کمدی خوب آمریکایی، بریتانیایی، یا نیوزیلندی به طور مساوی ولی به نحوی غیر قابل کنترل می‌خندم، و البته به دنبال چند سریال دیگر از سایر کشورهای انگلیسی زبان هستم)، اما از آنجا که مدت زمان بیشتری را در ایالات متحده گذرانده‌ام اغلب اوقات از املای آمریکایی استفاده می‌کنم. قبل از آنکه یک پژوهشگر شوم به عنوان یک مترجم کار می‌کردم که قاعدتاً می‌بایست در رسیدگی به مواردی که به زبان‌های ناآشنا مطرح می‌شوند کمکم کند.

  زبان‌ها: در نوشتن مقاله و کتاب به زبان‌های لهستانی و انگلیسی تجربه‌هایی دارم (در دومی تنها به کمک تصحیح متن توسط فردی که زبان مادری‌اش انگلیسی است) و می‌توانم به روانی با استفاده از این زبان‌ها با دیگران ارتباط برقرار کنم. در تمام مدت تحصیلاتم برای بیش از ۸ سال در حال یادگیری آلمانی و روسی بودم. با این وجود شرمسارم از اینکه درک و فهمم از جفتشان به اندازهٔ de-1 و احتمالاً ru-1.7 تقلیل یافته‌است. با این وجود، می‌توانم خط سیریلیک را بخوانم، و اگر چه قادر به نوشتنش بدون اشتباه نیستم ولی نسبتاً خوب می‌فهممش (به شرطی که "держу ухо в остро" ;). حتی اخیراً تلاش‌هایی کرده‌ام تا مرشد و مارگاریتا (یکی از بهترین کتاب‌هایی که تاکنون خوانده‌ام) را به زبان اصلی بخوانم، لذا آن‌قدرها هم وضعیتم بد نیست (اما باید اعتراف کنم که اگر کتاب را خوب نمی‌شناختم، به دردسر می‌افتادم)، و به زبان روسی نیز کنفرانس داده‌ام. به کمک فهمی که از زبان لهستانی و دستور زبان روسی، و نیز اندکی واژگان، دارم، اغلب تا مرز فهمیدن برخی از زبان‌های اسلاوی پیش می‌روم. روی این موضوع تأکید می‌کنم زیرا با وجود اینکه زبان‌های اسلاوی بیش از ۴۰۰ میلیون متکلم دارند، هنوز تعداد نسبتاً کمی ویکی‌بد داریم که به بیش از یکی از آن‌ها حداقل در سطح مقدماتی صحبت کنند.

  ویکی‌بد بودن: معتقدم که ویکی‌بدان نقش امین جامعه را بازی می‌کنند، بالاخص در زمینه‌های درخواست‌های اختیارات و درخواست‌های بازرسی کاربر، که من نیز مشتاق به رسیدگی به آ‌ن‌ها هستم. همچنین امیدوارم، اگر انتخاب شوم، سایر وظایف را هم انجام دهم.

  Cross-wikiness: Per recurring issue of cross-wikiness, I just want to clarify that 22% of my edits are outside of my home project. This does not include the work on the ombudsmen commission, which so far is 100% cross wiki.
suomi:
 • Kielet: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut ylläpitäjä ja byrokraatti puolankielisessä Wikipediassa ja tavallinen muokkaaja/palauttaja en-wikissä. Tällä hetkellä toimin oikeusasiamieslautakunnassa, jonka tehtävä on tutkia valituksia yksityisyyskäytännön rikkomuksista ja osoitepaljastintyökalujen väärinkäytöstä Wikimedian projekteissa.

  Wikin ulkopuolella: Tosielämässä opetan johtamista vakinaisessa virassa olevana professorina (tiedän että tällaiset väitteet kuulostavat huvittavilta Essjayn jälkeisessä maailmassa, mutta henkilöllisyyteni on vahvistettu oikeusasiamieslautakuntatoimeani varten eikä minua haittaa paljastaa sitä henkilökohtaisesti kiinnostuneille). Työni vuoksi olen asunut pitkään eri maissa, ja olen avoin ja, toivon mukaan, hienotunteinen erilaisten kulttuurien, tapojen ja käyttäytymisen nyansseja kohtaan. Englanninkielisen kulttuurialueen sisällä olen puolueeton (siinä mielessä että nauran yhtä hysteerisesti hyville amerikkalaisille, brittiläisille ja uusiseelantilaisille komediasarjoille, ja odotan löytäväni lisää muista englanninkielisistä maista), mutta pysyttelen suurimman osan ajasta amerikkalaisessa kirjoitusasussa koska olen viettänyt enemmän aikaa Yhdysvalloissa. Ennen yliopistouraani työskentelin kääntäjänä, minkä pitäisi auttaa minua käsitellessäni tapauksia kielillä joita en puhu sujuvasti.

  Kielet: Minulla on kokemusta artikkelien ja kirjojen kirjoittamisesta puolaksi ja englanniksi (jälkimmäisestä ainoastaan äidinkielisten oikolukijoiden avulla), ja pystyn kommunikoimaan sujuvasti näillä kielillä. Opiskelujeni aikana opiskelin saksaa ja venäjää yli 8 vuotta. Siitä huolimatta näiden kielten ymmärtämiseni on häpeäkseni vähentynyt tasolle de-1 ja ehkä ru-1,7. Osaan kuitenkin lukea kyrillistä tekstiä, ja vaikka en osaakaan kirjoittaa virheettömästi ymmärrän paljon (kunhan "держу ухо в остро" ;). Olen viime aikoina jopa yrittänyt lukea Saatana saapuu Moskovaan (yksi parhaista kirjoista mitä olen lukenut!) alkuperäiskielellä, joten ei se niin huonosti suju (mutta täytyy myöntää että olisin ollut vaikeuksissa ellen olisi tuntenut kirjaa entuudestaan), ja olen myös pitänyt luennon venäjäksi. Puolan ja venäjän kieliopin ja perussanaston tuntemukseni ansiosta voin usein ymmärtää vähän myös muita slaavilaisia kieliä. Korostan tätä sen takia, että vaikka slaavilaisia kieliä puhuu yli 400 miljoonaa ihmistä, ylivalvojia jotka puhuvat useampaa kuin yhtä niistä vähintään perustasolla on yhä suhteellisen vähän.

  Ylivalvojuus: Uskon ylivalvojien palvelevan julkisessa luottamustoimessa, erityisesti SRP:n ja SRCU:n toimialueella, joiden hoitamiseen olen innokas osallistumaan. Toivon myös että jos minut valitaan pystyn toimimaan muissakin tehtävissä.

  Cross-wikiness: Per recurring issue of cross-wikiness, I just want to clarify that 22% of my edits are outside of my home project. This does not include the work on the ombudsmen commission, which so far is 100% cross wiki.
magyar:
 • Nyelvek: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Személyes információk: Személyi információ: Vagyok egy admin és egy bürokrata Fény Wikipedia, valamint egy szabályos editor/rollbacker en-wiki. Jelenleg Vagyok szolgálat szintén az ombudsman megbízás (egy test állít nyomozni panaszkodik felől megsértése a titoktartási irányelv és CU eszközöknek valamennyi Wikimedia terv).

  Off-wiki: az off-wiki világban Vagyok egy birtok professzora vezetésnek ( tudok az olyan nyilatkozat hang vicces post-essjay világban, de azonosságom lesz megrögzött avégett ombudsman megbízás participation; Én szintén ne ész leleplező az azok személyesen érdekelt). munkám foglalt engem kiterjesztett marad különböző országokban, és Én vagyok nyitott és, remélhetőleg, érzékeny az árnyalata különböző kultúranak, vám, és viselkedés. Belül az Angol nyelv kulturális zóna, Én ne állást foglal ( az érzékben az nevetek egyaránt hysterically jó Amerikai, Brit, vagy Új-zéland vígjáték sorozat, és Én vagyok látszó előre keresés néhány -ból egyéb English-speaking országok), de Én kitart Amerikai betűzés legtöbb az időnek, óta I've elhasznált több idő ban a NEKÜNK. Előtt illendő egy ösztöndíjas, Megtettem munka mint egy fordító, melyik kellene segíts nekem viselkedésben esetekkel a nyelvekben Én ne beszél fluently.

  Nyelvek: Nekem van az a tapasztalat, hogy írás bekezdés és könyvek Fényben és angolul (az utóbbi csak a támogatással belföldi proof-readersnek), és tudok közölni fluently ezek nyelvekben. Mindvégig oktatásom Voltam tudás Német és Orosz felül 8 év. Még, Én vagyok megszégyenítve az megértésem mindketten csökkentett de-1nek, és talán ru-1.7. Bármennyire, tudok olvasni Cyrillicban, és egyenlő noha Én volna nem hogy tud írni nélkül hibák, értek elég sok (addig ameddig Én "держу ухо в остро" ;). Nekem van egyenlő mostanában elkészült egy kísérlet olvasni A Mester és Margarita (egy a legjobb könyvek I'venek valaha olvas!) ban eredeti, így ez nem az rossz (de Nekem van beengedni az, Én nem ismert a könyv nos, Én volna van küzd), és szállított egy előadás ban Orosz. Kösz megértésem Fénynek és Orosz nyelvtan, valamint alapvető szótár, Én gyakran tud végrehajt határvonal megértése valaki más Slavic nyelveknek. Vagyok kiemel ez, mert egyenlő noha Slavic nyelvek beszélt felül 400 millió emberek, van még viszonylag néhány pincér beszélő több mint egyikük legalább alapvető szint.

  Gondnokság: Úgyhiszem, hogy pincér szolgál a szerepe nyilvános bizalomnak, különösen a területben SRPNAK vagy SRCU, melyik I'd hogy buzgó cím. Én szintén remény az, kellene Én hogy válogatott, Én leendő tud végrehajtani egyéb kötelességek.

  Cross-wikiness: Per visszatérő problémája cross-wikinessnek, Én éppen akar tisztítani az 22% szerkeszt kívül of enyém otthon tervemnek. Ez nem tartalmaz a dolgozik rajta az ombudsmen megbízás, melyik eddig 100% kereszt wiki.
polski:
 • Języki: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Informacje osobiste: Jestem adminem i biurokratą na polskiej Wikipedii, edytuję także jako rollbacker na en-wiki. Jestem też obecnie członkiem komisji rzeczników (ciała powołanego do rozpatrywania skarg dotyczących naruszeń polityki prywatności i zasad narzędzi CU we wszystkich projektach Wikimedia).

  Poza-wiki: W świecie poza-wiki jestem profesorem zarządzania (wiem, że takie deklaracje brzmią zabawnie w świecie po-Essjayu, ale moja tożsamość została potwierdzona na potrzeby komisji rzeczników; nie mam też nic przeciwko ujawnieniu jej konkretnym zainteresowanym). Z powodów zawodowych miałem okazję spędzić trochę czasu w różnych krajach na dłuższych pobytach i jestem dosyć otwarty, a także (mam nadzieję!) wyczulony na niuanse różnych kultur, obyczajów i zachowań. W ramach kultury anglosaskiej staram się nie opowiadać po żadnej ze stron (komedie amerykańskie, brytyjskie i nowozelandzkie śmieszą mnie równie mocno, chętnie obejrzałbym też jakieś z innych krajów anglojęzycznych), ale stosuję pisownię amerykańską, bo najwięcej czasu spędziłem w USA. Zanim zostałem naukowcem, pracowałem jako tłumacz, co powinno pomóc mi w porozumiewaniu się w językach, którymi nie mówię biegle.

  Języki: Mam doświadczenie w pisaniu artykułów i książek po polsku i po angielsku (to ostatnie tylko z udziałem rodowitych korektorów) i mogę się w tych dwóch językach swobodnie porozumiewać. W szkole uczyłem się niemieckiego i rosyjskiego przez ponad 8 lat. Niestety, zostało mi z tego najwyżej de-1 i może ru-1.7. Umiem jednak czytać w cyrylicy, a chociaż nie jestem w stanie pisać bez błędów, rozumiem całkiem sporo (dopóki "держу ухо в остро"). Niedawno próbowałem przeczytać Mistrza i Małgorzatę (jedna z najlepszych książek, jakie znam!) w oryginale i nie było tak strasznie (choć, muszę przyznać, że bez wcześniejszej znajomości książki, miałbym kłopoty). Wygłosiłem też wykład po rosyjsku. Dzięki rozumieniu gramatyki polskiej i rosyjskiej, a także podstawowej znajomości słownictwa, często mogę zrozumieć ogólny zarys wypowiedzi z innych języków słowiańskich. Podkreślam to, bo mimo że językami słowiańskimi posługuje się ponad 400 milionów ludzi, wciąż jest względnie mało stewardów, znających więcej niż jeden z nich chociaż na poziomie podstawowym.

  Funkcja stewarda: Uważam, że rola stewarda ma charakter funkcji zaufania publicznego, zwłaszcza w zakresie SRP czy SRCU, którymi mógłbym się zajmować. Żywię jednak nadzieję, że gdybym został wybrany, byłbym w stanie podołać także pozostałym obowiązkom.

  Cross-wikiness: Per recurring issue of cross-wikiness, I just want to clarify that 22% of my edits are outside of my home project. This does not include the work on the ombudsmen commission, which so far is 100% cross wiki.
português:
 • Línguas: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Informações pessoais: Eu sou administrador e burocrata na Wikipédia polonesa, assim como editor/reversor ativo na en-wiki. Atualmente, estou prestando serviços à ombudsman commission (um corpo formado para investigar reclamações sobre violações da política de privacidade e ferramenta de verificação em todos os projetos da Wikimedia).

  Fora da wiki: No mundo fora da wiki, sou professor titular de administração (eu sei que declarações como essa soam engraçado num mundo pós-Essjay, mas minha identidade foi confirmada devido à minha participação na ombudsman commission; eu também não me importo de revelar isso àqueles que estiverem interessados). Meu trabalho me levou a longas estadias em diferentes países e eu sou aberto e, espero, sensível às nuances de diferentes culturas, costumes e comportamento. Dentro da zona cultural de língua inglesa, eu não tomo nenhum partido (no sentido de que eu rio igualmente histericamente de boas séries de comédia americanas, britânicas ou neozelandesas e estou em busca de outras de outros países de língua inglesa), mas sou mais próximo da escrita americana na maior parte do tempo, já que permaneci mais tempo nos EUA. Antes de tornar-me um estudioso, eu trabalhei como tradutor, o que poderia me ajudar a lidar com casos em línguas que não falo fluentemente.

  Línguas: Eu tenho experiência em escrever artigos e livros em polonês e inglês (esta última apenas com a ajuda de revisores nativos) e eu posso me comunicar fluentemente nestas línguas. Ao longo de meu estudo, aprendi alemão e russo por cerca de oito anos. Ainda assim, sinto-me envergonhado por meu conhecimento nessas duas línguas ter diminuído para de-1 e possivelmente ru-1.7. Entretanto, eu posso ler em cirílico e, apesar de não ser capaz de escrever sem erros, eu entendo bastante (já que eu "держу ухо в остро" ;). Recentemente, eu tentei ler The Master and Margarita (um dos melhores livros que já li!) no original, portanto meu entendimento da língua não está tão ruim (mas tenho que admitir que, se não conhecesse bem o livro, eu teria que fazer um grande esforço), e fiz uma palestra em russo. Graças ao meu entendimento das gramáticas polonesa e russa, assim como vocabulário básico, eu geralmente consigo alcançar entendimento básico de algumas outras línguas eslavas. Estou enfatizando isso, porque, apesar de as línguas eslavas serem faladas por cerca de 400 milhões de pessoas, ainda há relativamente poucos stewards falando mais de uma delas pelo menos em nível básico.

  Cargo de steward: Acredito que stewards cumprem papel de confiança pública, especialmente na área de SRP ou SRCU, que eu estaria interessado em participar. Eu também espero que, caso seja eleito, eu possa exercer outras atividades.

  Atividade entre wikis: Por questões recorrentes sobre atividade entre wikis ("cross-wiki"), apenas gostaria de esclarecer que 22% de minhas edições são feitas fora do meu projeto principal (home wiki). Isso não inclui o trabalho na ombudsman commission, que até agora é 100% entre wikis.
русский:
 • Языки: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Личная информация: Я - администратор и бюрократ Польской Википедии, а также редактор и откатывающий в енвики. В настоящее время являюсь членом Комиссии омбудсменов - органа, созданного для расследования жалоб о нарушениях конфиденциальности и инструментов CheckUser в любом проекте Викимедиа).

  офф-вики: в мире офф-вики я являюсь профессором управления (знаю, что такое может казаться неправдоподобным после Скандала с Essjay), но моя личность была подтверждена с целью участия в комиссии омбудсмена. Я не возражаю против раскрытия моей особы для заинтересованных). Моя работа обязывает меня к длительному пребыванию в разных странах; я - открытый и, надеюсь, деликатный в вопросах различных культур, их обычаев и поведения других людей. В отношении использования вариантов английского языка, я не поддерживаю ни одну ни второю сторону (в том смысле, что я смеюсь одинаково, смотря хорошие американские, британские, новозеландские комедии, хотелось бы узнать и другие из стран, где используют английский язык), однако я придерживаюсь американского правописания, так как я провел больше времени в США. Прежде чем стать ученым, я работал в качестве переводчика, и это мне должно помочь в рассмотрении дел, связанных с языками, на которых я свободно не говорю.

  Языки: У меня есть опыт в написании статей и книг на польском и английском языках (последний — только при поддержке корректоров "native speaker"), я свободно общаюсь на этих языках. На протяжении моей учебы я изучал немецкий и русский языки более 8 лет. Тем не менее, к моему стыду, моё понимание этих языков уменьшилась до уровня "1", если речь идёт о немецком, и, возможно, до "1,7", если речь идет о русском. Не смотря на это, я могу читать на кириллице и, хотя я не был бы в состоянии писать без ошибок, понимаю довольно много (до тех пор, пока "держу ухо в остро";). Я даже недавно попытался прочитать Мастер и Маргарита (одна из лучших книг, которую я когда-либо читал) в оригинале, так что это не так уж и плохо (но я должен признаться, что, если бы я не знал хорошо эту книгу, мне пришлось бы тяжело). Иногда я читаю лекции на русском. Благодаря моему пониманию польской и русской грамматики, а также благодаря базовому словарному запасу, я часто понимаю некоторые похожие славянские языки. Я подчеркиваю это потому, что несмотря на то, что на славянских языках говорят более 400 миллионов человек, до сих пор относительно мало стюардов говорят более чем на одном из них, по крайней мере на базовом уровне.

  Задачи стюарда: Я считаю, что стюарды должны располагать доверием общественности, особенно в областях SRP или SRCU, которыми я хотел бы заниматься. Я думаю, что если бы меня избрали, я также был бы в состоянии выполнять и другие обязанности.

  Cross-wikiness: Per recurring issue of cross-wikiness, I just want to clarify that 22% of my edits are outside of my home project. This does not include the work on the ombudsmen commission, which so far is 100% cross wiki.
Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: pl-N, en-4, de-1, ru-1
 • Thông tin cá nhân: Tôi đang giữ quyền bảo quản viên và hành chính viên tại Wikipedia tiếng Ba Lan, cũng như là biên tập viên/người lùi sửa chính thức tại en-wiki. Hiện nay tôi là một thành viên của Ủy ban Thanh tra (một nhóm có nhiệm vụ điều tra các khiếu nại về những hành vi vi phạm chính sách bảo mật và các công cụ checkuser trên bất kỳ dự án Wikimedia).

  Bên ngoài wiki: Trong thế giới thực ngoài wiki, tôi là một giáo sư quản lý chính thức (tôi biết rằng tuyên bố này nghe có vẻ hay như sự đánh bóng bản thân, nhưng vì danh tính của tôi đã được xác nhận khi tham gia Ủy ban Thanh tra; tôi không bận tâm lắm khi tiết lộ điều này cho những cá nhân quan tâm khác). Công việc này khiến tôi phải đi đến nhiều nước khác nhau, và tôi khá hiểu biết và, hy vọng là, nhạy cảm với những bản sắc của từng nền văn hóa, truyền thống và nhận thức được những cách cư xử khác nhau. Trong những nước có nền văn hóa nói tiếng Anh, tôi không thường sử dụng ngôn ngữ này (mặc dù tôi cười sảng khoái khi xem phim hài Mỹ, Anh hay New Zealand, và hiện đang tìm những bộ phim của các nước tiếng Anh khác), nhưng tôi đã tập viết chính tả tiếng Mỹ trong phần lớn thì giờ, vì tôi phải sống nhiều ngày ở Hoa Kỳ. Trước khi trở thành một học giả, tôi từng là một phiên dịch viên, điều đó sẽ giúp tôi đối phó với những trường hợp phải tiếp xúc với các ngôn ngữ mà tôi nói không được trôi chảy.

  Ngôn ngữ: Tôi có kinh nghiệm khi viết những bài hoặc sách bằng tiếng Ba Lan và tiếng Anh (với sự hỗ trợ hiệu đính của những thành viên địa phương), và tôi có thể giao tiếp thành thạo bằng những ngôn ngữ này. Suốt thời gian đi học của mình, tôi đã học tiếng Đức và Nga hơn 8 năm. Tuy nhiên, thật xấu hổ khi tôi nghĩ là vốn hiểu biết về hai thứ tiếng này đã giảm thành de-1, và có thể là ru-1.7. Tuy nhiên, tôi có thể đọc thạo bảng chữ cái Cyrillic, và mặc dù không thể viết mà không sai lỗi nào, tôi có thể hiểu chúng đôi chút (như khi tôi viết "держу ухо в остро" ;). Gần đây tôi đang cố gắng đọc The Master and Margarita (một trong những cuốn sách tuyệt vời mà tôi từng đọc!) bằng tiếng chính gốc, và cũng không đến nỗi tệ hại lắm (mặc dù phải thừa nhận rằng nếu không hiểu trước về nội dung cuốn sách, tôi sẽ phải vật lộn với từng con chữ), và viết một bài thuyết trình bằng tiếng Nga. Nhờ vốn hiểu biết ngữ pháp về tiếng Ba Lan và tiếng Nga, cũng như những từ vựng cơ bản, tôi có thể hiểu một cách tổng quát các tiếng thuộc nhóm Slav khác. Tôi nhấn mạnh điều này, bởi vì các ngôn ngữ Slav được hơn 400 triệu người sử dụng, vẫn chỉ có một số ít tiếp viên biết nhiều hơn một thứ tiếng như vậy, với trình độ rất cơ bản.

  Quyền tiếp viên: tôi tin rằng tiếp viên phải là một vai trò được cộng đồng tin cậy, đặc biệt là trong khu vực yêu cầu phong cấp hoặc yêu cầu checkuser, mà tôi có thể sẵn sàng giải quyết. Tôi hy vọng rằng nếu được bầu, tôi có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác.

  Cross-wikiness: Per recurring issue of cross-wikiness, I just want to clarify that 22% of my edits are outside of my home project. This does not include the work on the ombudsmen commission, which so far is 100% cross wiki.

Questions: See Stewards/Elections 2012/Questions#Pundit


Yes[edit]

 1. DerHexer (Eligible, checked by Savh)2012   —DerHexer (Talk) 00:00, 8 February 2012 (UTC) support, why not as a steward?[reply]
 2. Barras (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   No reason why not. Barras 00:02, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 3. Jcaraballo (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Jcaraballo 00:05, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 4. MBisanz (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   MBisanz talk 00:11, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 5. Ebe123 (Eligible, checked by Savh)2012   ~~EBE123~~ talkContribs 00:17, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 6. Katarighe (Eligible, checked by axpde)2012   Katarighe (Talk) 00:21, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 7. Pedroca cerebral (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   PcTalk 01:04, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 8. Courcelles (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   Courcelles 01:37, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 9. Borovv (Eligible, checked by axpde)2012   Yes! Borovv 01:41, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 10. Trần Nguyễn Minh Huy (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Strongly support minhhuy (talk) 02:11, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 11. Fetchcomms (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   fetchcomms 03:01, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 12. Marcus Cyron (Eligible, checked by axpde)2012   Marcus Cyron 03:04, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 13. Shizhao (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Shizhao 03:07, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 14. AOC25 (Eligible, checked by Geitost)2012   AOC25 03:39, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 15. Érico Júnior Wouters (Eligible, checked by Logan)2012   Érico Júnior Wouters 03:44, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 16. محمد الجداوي (Eligible, checked by Addihockey10)2012   M.Gedawy Talk 04:55, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 17. Addihockey10 (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Addihockey10 06:10, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 18. Matanya (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   would like to see more xwiki work. Matanya 06:29, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 19. Morning Sunshine (Eligible, checked by Savh)2012   Morning Sunshine 06:36, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 20. Filzstift (Eligible, checked by axpde)2012   I miss a clear statement in your introduction, why you want to be elected as a steward. But it's ok... Filzstift 07:04, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 21. Ul1-82-2 (Eligible, checked by Geitost)2012   Ul1-82-2 07:27, 8 February 2012 (UTC)[reply]
     DebashisM (Not eligible, checked by Addihockey10)   DebashisM 07:27, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 22. Nihonjoe (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   ···日本穣? · 投稿 · Talk to Nihonjoe 07:54, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 23. Fastily (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   FASTILY (TALK) 08:25, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 24. Przemub (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Przemub 08:34, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 25. Philippe (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   --Philippe 08:34, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 26. Americophile (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   AMERICOPHILE 09:04, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 27. Wagino 20100516 (Eligible, checked by Geitost)2012   -- Oppose? No! I'm supporting you... Wagino 20100516 11:10, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 28. Snowolf (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Snowolf How can I help? 11:13, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 29. Picus viridis (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Picus viridis 11:32, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 30. Pouyana (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Pouyana 11:48, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 31. Kaganer (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Kaganer 12:09, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 32. Mátyás (Eligible, checked by axpde)2012   Can't see why not Mátyás 12:40, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 33. .marc. (Eligible, checked by Addihockey10)2012   .marc. 13:57, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 34. Wpollard (Eligible, checked by Geitost)2012   Wpollard 14:18, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 35. Trollhead (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Trollhead 15:18, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 36. Bacus15 (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Bacus15 15:54, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 37. FriedrickMILBarbarossa (Eligible, checked by Geitost)2012   FriedrickMILBarbarossa 17:08, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 38. Guerillero (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Guerillero 18:42, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 39. Wpedzich (Eligible, checked by Savh)2012   Knowing Pundit on-wiki and off-wiki, I trust that he will perform his steward duties well, and what he does not know from the hands-on, or buttons-on experience, he will catch up on in no time. Wojciech Pędzich Talk 18:53, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 40. JohnThorne (Eligible, checked by Addihockey10)2012   JohnThorne 19:14, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 41. JurriaanH (Eligible, checked by axpde)2012   JurriaanH 20:43, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 42. Gomada (Eligible, checked by axpde)2012   Gomada 21:00, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 43. Johnanth (Eligible, checked by axpde)2012   Γιάννης Α. | 21:01, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 44. Okino (Eligible, checked by axpde)2012   It's good to see a chance to have some guy with Slavonic background on this post. Okino 21:46, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 45. Arekowy (Eligible, checked by axpde)2012   Arekowy 21:48, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 46. NaBUru38 (Eligible, checked by axpde)2012   NaBUru38 21:53, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 47. Ptjackyll (Eligible, checked by axpde)2012   Ptjackyll 22:08, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 48. Alan ffm (Eligible, checked by axpde)2012   Alan ffm 22:44, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 49. VIGNERON (Eligible, checked by axpde)2012   VIGNERON * discut. 23:27, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 50. Tsca (Eligible, checked by axpde)2012   tsca 23:33, 8 February 2012 (UTC)[reply]
     Potorochin (Not eligible, checked by Bencmq)   Potorochin 02:10, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 51. Grondin (Eligible, checked by axpde)2012    Bertrand GRONDIN  → (Talk) 05:54, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 52. Joee (Eligible, checked by Bencmq)2012   Joee 06:13, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 53. PMG (Eligible, checked by Bencmq)2012   PMG 06:49, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 54. Bandito (Eligible, checked by Bencmq)2012   Bandito 07:23, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 55. Wgfinley (Eligible, checked by Bencmq)2012   Wgfinley 07:26, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 56. Bidgee (Eligible, checked by Bencmq)2012   Bidgee (Talk) 08:17, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 57. ONaNcle (Eligible, checked by Bencmq)2012   ONaNcle 08:56, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 58. Lukasz2 (Eligible, checked by Bencmq)2012   Lukasz2 11:00, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 59. Billinghurst (Eligible, checked by Savh)2012   Trusted and knowledgable, though not sure why billinghurst sDrewth 11:03, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 60. Pjahr (Eligible, checked by Quentinv57)2012   Pjahr 13:21, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 61. Pharaoh of the Wizards (Eligible, checked by Quentinv57)2012   Pharaoh of the Wizards 15:58, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 62. 99kerob (Eligible, checked by Wiki13)2012   99kerob 16:23, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 63. Adamt (Eligible, checked by Wiki13)2012   Adamt 16:56, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 64. Radmic (Eligible, checked by Wiki13)2012   Radmic 17:29, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 65. Sebk. (Eligible, checked by axpde)2012   Sebk. 18:58, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 66. Rsloch (Eligible, checked by Wiki13)2012   Good Ombudsman work, could do more crosswiki Rsloch 20:09, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 67. Stefan Knauf (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Stefan Knauf 21:33, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 68. Tiptoety (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Tiptoety talk 01:55, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 69. Slon02 (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Slon02 02:22, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 70. Marcin Łukasz Kiejzik (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Marcin Łukasz Kiejzik 07:20, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 71. Zeljko (Eligible, checked by Quentinv57)2012   --Zeljko 10:14, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 72. Leinad (Eligible, checked by axpde)2012   LeinaD (t) 10:41, 10 February 2012 (UTC) He is trustworthy, competent and communicative person, so of course I vote yes. Wikimedia Community still needs new stewards, but not only with cross-wiki experience in fighting vandalism.[reply]
 73. Wantanabe (Eligible, checked by axpde)2012   Wantanabe 11:32, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 74. Svetomir (Eligible, checked by axpde)2012   <optional comments>. Svetomir 11:58, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 75. Vive la Rosière (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Can be trust. V!v£ l@ Rosière /Murmurer…/ 13:07, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 76. Stanqo (Eligible, checked by Savh)2012   Stanqo 15:42, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 77. Brateevsky (Eligible, checked by Pmlineditor)2012   Brateevsky 17:34, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 78. Vladimir Solovjev (Eligible, checked by Savh)2012   Vladimir Solovjev 18:01, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 79. John Belushi (Eligible, checked by Bencmq)2012   powodzenia John Belushi 22:47, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 80. Sj (Eligible, checked by Reder)2012   Definitely. Good experience and helpful language coverage. SJ talk | translate   00:54, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 81. Ferran Cornellà (Eligible, checked by Reder)2012   You are being critisized by not having crosswiki experience enough, but you'll have. Good language coverage. f3RaN 01:06, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 82. Eluchil404 (Eligible, checked by Savh)2012   Eluchil404 07:21, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 83. Mikhailov Kusserow (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Mikhailov Kusserow 07:25, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 84. Saga City (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Saga City 10:00, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 85. Asav (Eligible, checked by Reder)2012   Asav 11:04, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 86. Taweetham (Eligible, checked by Reder)2012   Taweethaも 13:00, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 87. O.tacke (Eligible, checked by Reder)2012   O.tacke 13:36, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 88. Pitak (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Pitak 14:40, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 89. Ngagnebin (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Ngagnebin 15:23, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 90. Lonio17 (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   powodzenia Lonio17 15:37, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 91. Openbk (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Openbk 15:50, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 92. Armbrust (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Armbrust 16:41, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 93. Puffin (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Puffin 22:00, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 94. Xania (Eligible, checked by Reder)2012   Xania 22:52, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 95. AGK (Eligible, checked by Reder)2012   AGK [•] 22:58, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 96. Theking17825 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Theking17825 01:38, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 97. Bhawani Gautam (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Bhawani 05:27, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 98. Migel Sances Huares (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   хорошо, что понимает русский язык metaΜΣΧ 09:48, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 99. Lumos3 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Lumos3 10:12, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 100. Deu (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012  . Deu. 10:57, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 101. M 93 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   M 93 11:27, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 102. Jkü (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Jkü 11:42, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 103. Floflo (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Let's go. Floflo 14:10, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 104. Lele giannoni (Eligible, checked by Savh)2012   Lele giannoni 15:54, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 105. Teukros (Eligible, checked by Savh)2012   Teukros 17:42, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 106. Vd437 (Eligible, checked by Savh)2012   Vd437 17:58, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 107. Bartek444 (Eligible, checked by Savh)2012   Bartek444 19:26, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 108. İncelemeelemani (Eligible, checked by axpde)2012   small but sufficient İncelemeelemani 21:27, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 109. Glane23 (Eligible, checked by Reder)2012   Geoff Who, me? 23:02, 12 February 2012 (UTC)[reply]
 110. ThurnerRupert (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   keeps cool head and is responsive ... ThurnerRupert 02:38, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 111. B20180 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   B20180 04:09, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 112. Wjalves (Eligible, checked by Geitost)2012   Jardel @lves msg 04:10, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 113. Bff (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Bff 08:43, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 114. Mihewag (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Mihewag 09:06, 13 February 2012 (UTC)[reply]
     Hapo4ka (Not eligible, checked by Puffin)   Удачи тебе с Мастером и Маргаритой Hapo4ka 11:27, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 115. Vinne2 (Eligible, checked by Logan)2012   Vinne2 14:21, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 116. Jusjih (Eligible, checked by Puffin)2012   Jusjih 15:49, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 117. Bluerasberry (Eligible, checked by Bencmq)2012   After a talk here and confirming Pundit's good standing and even re-election as an omsbudsman, I am moving my vote from oppose to support. I also discussed some other problems I had with his range of editing and Pundit has committed to start a program of change to meet some standards I have. This editor says and does the right things. Blue Rasberry (talk) 17:10, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 118. Baba Tabita (Eligible, checked by Logan)2012   Baba Tabita 17:16, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 119. Steindy (Eligible, checked by Logan)2012   Steindy 19:14, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 120. Rzuwig (Eligible, checked by Logan)2012   Rzuwig 20:45, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 121. Kicior99 (Eligible, checked by Geitost)2012   Kicior99 00:10, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 122. Rax (Eligible, checked by Geitost)2012   ok Rax 00:11, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 123. Alanscottwalker (Eligible, checked by Geitost)2012   Alanscottwalker 00:22, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 124. Sergey WereWolf (Eligible, checked by Geitost)2012   A broad mind is a way to success. Sergey WereWolf 00:56, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 125. Tranminh360 (Eligible, checked by Reder)2012   Tranminh360 (talk) 01:57, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 126. Farary (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Farary 07:16, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 127. Begoon (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Begoon 08:13, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 128. John Vandenberg (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   John Vandenberg 11:09, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 129. Artur Vaz (Eligible, checked by Hazard-SJ)2012   Artur Vaz 16:39, 14 February 2012 (UTC)[reply]
     Thesavagenorwegian (Not eligible, checked by Hazard-SJ)   TheSavageNorwegian 19:10, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 130. Bua333 (Eligible, checked by Hazard-SJ)2012   Bua333 21:03, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 131. A1 (Eligible, checked by Hazard-SJ)2012   A1 22:53, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 132. Aytrus (Eligible, checked by Logan)2012   Aytrus 01:19, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 133. X-Fi6 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Not just a broad acceptance of cultures / sides of the equation, but understanding X-Fi6 07:12, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 134. OlEnglish (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   OlEnglish (Talk) 08:12, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 135. Cobaltcigs (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   cobaltcigs 08:12, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 136. Sp5uhe (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Sp5uhe 09:09, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 137. Gdarin (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Gdarin | talk 09:15, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 138. Синдар (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   That is good to have at least one steward who can understand some of the Slavic languages without translator Синдар 11:33, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 139. Paramecium (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   see X-Fi6 and Синдар Paramecium 12:10, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 140. Staszek99 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Staszek99 12:23, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 141. CT Cooper (Eligible, checked by Savh)2012   CT Cooper · talk 15:16, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 142. Pratyeka (Eligible, checked by Savh)2012   Pratyeka 16:35, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 143. Deinocheirus (Eligible, checked by Savh)2012   Stewards speaking languages other than En/Fr/De are greatly appreciated Deinocheirus 17:39, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 144. MannMaus (Eligible, checked by Savh)2012   Comments. MannMaus 18:23, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 145. FC Mezhgorye (Eligible, checked by Quentinv57)2012   FC Mezhgorye 20:39, 15 February 2012 (UTC)[reply]
 146. Gjue (Eligible, checked by Logan)2012   Gjue (talk) 04:08, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 147. Comp1089 (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Dobry pomysł, kolego! Comp1089 (talk) 09:43, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 148. Albertus Aditya (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Albertus Aditya (talk) 10:00, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 149. Tlustulimu (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Tlustulimu (talk) 10:05, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 150. Сіверян (Eligible, checked by Savh)2012   Сіверян (talk) 15:44, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 151. Subrata Roy (Eligible, checked by Savh)2012   Subrata Roy (talk) 16:37, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 152. Wekn reven i susej eht (Eligible, checked by Savh)2012   Wekn reven i susej eht (talk) 17:18, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 153. Banaticus (Eligible, checked by Reder)2012   Banaticus (talk) 19:03, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 154. Wojtek303 (Eligible, checked by Reder)2012   Wojtek303 (talk) 19:38, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 155. Sasha Krotov (Eligible, checked by Reder)2012  . Sasha Krotov (talk) 21:36, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 156. emes (Eligible, checked by Reder)2012   Emes (talk) 22:42, 16 February 2012 (UTC)[reply]
 157. Tgeairn (Eligible, checked by Reder)2012   Tgeairn (talk) 00:31, 17 February 2012 (UTC)[reply]
 158. Wholle (Eligible, checked by axpde)2012   Wholle (talk) 06:35, 17 February 2012 (UTC)[reply]
 159. Conrado (Eligible, checked by Bencmq)2012   Conrado (talk) 10:36, 17 February 2012 (UTC)[reply]
 160. Emha (Eligible, checked by Bencmq)2012   Emha (talk) 13:20, 17 February 2012 (UTC)[reply]
 161. Gormo (Eligible, checked by Bencmq)2012   Gormo (talk) 14:04, 17 February 2012 (UTC)[reply]
     Андрей Перцев 1967 (Not eligible, checked by axpde)   Comments. Андрей Перцев 1967 (talk) 21:21, 17 February 2012 (UTC)[reply]
 162. Reade (Eligible, checked by Logan)2012   Reade (talk) 00:19, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 163. Glavkos (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   --Γλαύκος (talk) 08:22, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 164. Sillyfolkboy (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012  
 165. Kiefer.Wolfowitz (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Kiefer.Wolfowitz (talk) 16:22, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 166. Juhni (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Juhni (talk) 18:15, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 167. MZaplotnik (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   MZaplotnik (contribs) 23:58, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 168. Samir (Eligible, checked by Logan)2012   Samir 02:57, 19 February 2012 (UTC)[reply]
 169. Varnent (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Varnent (talk) 05:39, 19 February 2012 (UTC)[reply]
 170. Sail over (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Sail over (talk) 11:03, 19 February 2012 (UTC)[reply]
 171. Sokac121 (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Comments. Sokac121 (talk) 12:03, 19 February 2012 (UTC)[reply]
 172. GastelEtzwane (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   GastelEtzwane (talk) 15:25, 19 February 2012 (UTC)[reply]
 173. The Mysterious El Willstro (Eligible, checked by Ankit Maity)2012   A multilingual person, who can thus steward more than one version of Wikipedia, is a good idea. The Mysterious El Willstro (talk) 04:59, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 174. Smat (Eligible, checked by Ankit Maity)2012   Smat (talk) 06:46, 20 February 2012 (UTC)[reply]
     Stepri20xx (Not eligible, checked by Ankit Maity)   Stepri20xx (talk) 11:19, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 175. FalconL (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   FalconL ?! 14:04, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 176. Alia 2005 (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Alia 2005 (talk) 15:53, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 177. Njaelkies Lea (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Njaelkies Lea (talk) 18:01, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 178. Smartcom5 (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Strongly support. Smartcom5 (Any thoughts ?) 18:21, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 179. Michał Sobkowski (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Michał Sobkowski (talk) 20:47, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 180. Ronhjones (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Ronhjones (talk) 00:13, 21 February 2012 (UTC)[reply]
     Hustvedt (Not eligible, checked by Wagino 20100516)   Hustvedt (talk) 19:37, 21 February 2012 (UTC)[reply]
 181. Beria (Eligible, checked by PeterSymonds)2012   Béria Lima msg 18:37, 22 February 2012 (UTC)[reply]
 182. Quentinv57 (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   I was hesitating and about to vote neutral, but after a short discussion, he convinced me that he would be helpful as a steward even if he did not work in anti-vandalism areas. Good luck ! ;-) Quentinv57 (talk) 19:56, 22 February 2012 (UTC)[reply]
 183. Avraham (Eligible, checked by PeterSymonds)2012   Avi (talk) 20:40, 22 February 2012 (UTC)[reply]
 184. Yair rand (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   Blanket Support Support for all candidates as opposition to the blanket opposition by User:Riffic, in support of open balloting. Yair rand (talk) 01:18, 24 February 2012 (UTC)[reply]
 185. Night of the Big Wind (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   Night of the Big Wind (talk) 02:23, 24 February 2012 (UTC)[reply]
 186. Nirmal Dulal (talk) 08:07, 24 February 2012 (UTC)[reply]
 187. Zyephyrus (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   Zyephyrus (talk) 18:42, 24 February 2012 (UTC)[reply]
 188. seewolf (Eligible, checked by PeterSymonds)2012   Harald Krichel (talk) 19:34, 25 February 2012 (UTC)[reply]
 189. Beeswaxcandle (Eligible, checked by axpde)2012   Beeswaxcandle (talk) 23:24, 25 February 2012 (UTC)[reply]
 190. Ceradon (Eligible, checked by axpde)2012   Ceradon (talk) 01:06, 26 February 2012 (UTC)[reply]
 191. SeoMac (Eligible, checked by axpde)2012   SeoMac (talk) 02:39, 26 February 2012 (UTC)[reply]
 192. Bk1_168 (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   --Bk1 168 (talk) 23:24, 26 February 2012 (UTC)[reply]
 193. Orsb (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012  . Orsb (talk) 08:29, 27 February 2012 (UTC)[reply]
 194. TBloemink (Eligible, checked by Savh)2012   TBloemink talk 23:09, 27 February 2012 (UTC)[reply]
 195. PiRSquared17 (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   πr2 (tc) 23:10, 27 February 2012 (UTC)[reply]

No[edit]

 1. Ajraddatz (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Hardly any cross-wiki experience or experience in steward areas. I appreciate his work on the Ombudsman commission, but I just don't see the experience that I'd like to. Ajraddatz (Talk) 00:26, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 2. Odder (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Sorry, I don't see any crosswiki experience and familiarity with other areas of steward work, although I do appreciate all the work you've been doing on the Ombudsman commision and on the Polish Wikipedia. odder (talk) 01:38, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 3. Vago (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Vago 06:52, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 4. Herbythyme (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Inadequate cross wiki experience - get that then steward Herby talk thyme 08:53, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 5. Laurent Jerry (Eligible, checked by Geitost)2012   There is too many interest for other Wikimedia projects. Laurent Jerry 11:01, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 6. Trijnstel (Eligible, checked by Savh)2012   Not enough cross-wiki experience for now. Trijnstel 13:00, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 7. Wvk (Eligible, checked by axpde)2012   No cross-wiki experience. Wvk 13:54, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 8. Hégésippe Cormier (Eligible, checked by axpde)2012   Not enough cross-wiki work. Hégésippe | ±Θ± 20:31, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 9. Tomasz Wachowski (Eligible, checked by Bencmq)2012   I don't see any experience and familiarity with areas of steward work. Tomasz Wachowski 05:47, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 10. Vugar 1981 (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   N KOziTalk 08:35, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 11. Pmlineditor (Eligible, checked by Bencmq)2012   Lack of crosswiki experience. Pmlineditor (t · c · l) 11:49, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 12. Micki (Eligible, checked by Bencmq)2012   mickit 12:49, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 13. Piotr967 (Eligible, checked by Quentinv57)2012   --Piotr967 14:16, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 14. Nemo bis (Eligible, checked by axpde)2012   No crosswiki or Meta activity, impossible to evaluate. Nemo 19:38, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 15. Striker (Eligible, checked by Savh)2012   I'd like to see more cross-wiki experience. Striker talk 19:47, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 16. Savh (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Cross-wiki activity does not convince me. Savhñ 20:17, 9 February 2012 (UTC)[reply]
  Not much experience anywhere. 100 edits to Commons, 2000 to English, 8500 edits to Polish Wikipedia. Blue Rasberry (talk) 22:55, 9 February 2012 (UTC) Moved to Support. Blue Rasberry (talk) 17:05, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 17. Anne-theater (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Anne-theater 00:50, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 18. Windchaser (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Windchaser 01:50, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 19. Bruno2wi (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Not enough experience --Bruno2wiau zinc ♫ 07:52, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 20. Jafeluv (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   Jafeluv 08:28, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 21. ToAr (Eligible, checked by Pmlineditor)2012   ToAr 17:20, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 22. WizardOfOz (Eligible, checked by Savh)2012   Sorry but not enough experience in steward tasks in my eyes. WizardOfOz talk 20:08, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 23. Reder (Eligible, checked by Savh)2012   Reder 20:10, 10 February 2012 (UTC)[reply]
 24. Mehran (Eligible, checked by Savh)2012   Maybe later he would be a good steward! But for now, because of lack of cross-wiki actions and not enough stewards tasks. Mehran Debate 08:51, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 25. Mercy (Eligible, checked by Reder)2012   Not enough experience, I am afraid. Mercy 11:30, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 26. Beyond My Ken (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   Beyond My Ken 11:00, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 27. Cekli829 (Eligible, checked by Wikitanvir)2012   per all above. ►Safir yüzüklü Ceklimesaj 11:06, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 28. Hurricanefan25 (Eligible, checked by Logan)2012   Hurricanefan25 19:43, 13 February 2012 (UTC)[reply]
 29. Guido den Broeder (Eligible, checked by Hazard-SJ)2012   Guido den Broeder 20:06, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 30. Not enough experience. --CudPotwórca 23:32, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 31. Trongphu (Eligible, checked by Savh)2012   Trongphu (talk) 04:24, 17 February 2012 (UTC)[reply]
 32. Bencmq (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   per Mercy. Bencmq (talk) 03:49, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 33. riffic (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Blanket 'NO' votes for all candidates to protest open balloting. riffic (talk) 08:42, 18 February 2012 (UTC)[reply]
 34. Modernist (Eligible, checked by Reder)2012   Modernist (talk) 00:06, 19 February 2012 (UTC)[reply]
 35. AlleinStein (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   sorry, but..... AlleinStein (talk) 14:00, 20 February 2012 (UTC)[reply]
 36. Ooswesthoesbes (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   too little cross-wiki activity OosWesThoesBes (talk) 11:15, 23 February 2012 (UTC)[reply]
 37. Epbr123 (Eligible, checked by PeterSymonds)2012   Epbr123 (talk) 10:07, 24 February 2012 (UTC)[reply]
 38. Albertus teolog (Eligible, checked by axpde)2012   Albertus teolog (talk) 23:16, 25 February 2012 (UTC)[reply]
 39. MuZemike (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   MuZemike (talk) 20:30, 27 February 2012 (UTC)[reply]

Neutral[edit]

 1. Jeffwang (Eligible, checked by Geitost)2012   Jeffwang 01:58, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 2. Martin1978 (Eligible, checked by axpde)2012   Martin1978 07:56, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 3. Vdkdaan (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Vdkdaan 14:45, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 4. VonTasha (Eligible, checked by Addihockey10)2012   VonTasha 18:47, 8 February 2012 (UTC)[reply]
 5. T137 (Eligible, checked by Bencmq)2012   T137 02:15, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 6. Hatonjan (Eligible, checked by axpde)2012   Hatonjan 18:07, 9 February 2012 (UTC)[reply]
 7. Thompson.matthew (Eligible, checked by Wagino 20100516)2012   Thompson.matthew 10:17, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 8. Anacleto 00 (Eligible, checked by Savh)2012   Anacleto 00 10:20, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 9. Duffyduck97 (Eligible, checked by Addihockey10)2012   Duffyduck97 21:33, 11 February 2012 (UTC)[reply]
 10. Hedwig in Washington (Eligible, checked by Thompson.matthew)2012   not enuf edits for my taste, otherwise it would be + Hedwig in Washington 02:26, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 11. GatoSelvadego (Eligible, checked by Hazard-SJ)2012   GatoSelvadego 14:51, 14 February 2012 (UTC)[reply]
 12. 1ForTheMoney (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   This candidate gives out all the right messages, but the current amount of global edits is below the number I normally expect from stewards. Perhaps next time. 1ForTheMoney (talk) 19:42, 23 February 2012 (UTC)[reply]
 13. Bennylin (Eligible, checked by Thehelpfulone)2012   Per 1ForTheMoney. Come back again next year or the year after. Bennylin 13:53, 27 February 2012 (UTC)[reply]