Jump to content

Plan roczny 2023-2024 Wikimedia Foundation [PO ŚLONSKU]

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan/2023-2024 and the translation is 100% complete.

Skrōcynie

Wikimedia Foundation przebywała w fazie przechodnij. W łōńskim roku dokōnano było pōmian na wysokim żbelu zarzōndzaniu, miyndzy inkszymi na stanowiskach Bazowego Dyrechtora Wykōnawczego jak tyż Bazowego Dyrechtora Produktu i Technologije. Ekstra, fundacyjŏ kludziyła ôsprŏwki z globalnymi społecznościami na glid tymatōw - ôd nadchodzōncyj Szkarty Ruchu definiować role i uwŏżności do spōlnoty zasobów spotrzebowowanych w bannerach fundraisingowych. Latosi Plan Roczny mŏ na cweku jaśniyjsze przibliżynie wielorocznych przedmiotōw strategicznych, na kere niy mŏ gibkich ôdpowiedzi i rozwiōnzań, jak tyż detajlowe pokŏzanie, jak dzioła Fundacyjŏ. Kōmyntŏrze ôd wszelich interesariuszy Ruchu sōm mile widziane i docyniane.


Pod je podsumowanie planu rocznego na lecie 2023-2024.

Kaj sōm terŏz

W łōńskim roku uzdalimy sie skōncyntrować nasze fungowaniŏ w Wikimedia Foundation na radykalnyj pōmianie tego, jak robiylimy. Ôznaczało to na przikłŏd ôrganizowanie naszyj roboty na żbelu lokalnym, by lepij ôdpadać na potrzeby społeczności, ôdświyżynie cyny we postrzodku Fundacyje i poprawiynie naszych włŏsnych poziōmōw spōłprace. Stawiać nŏs to w ô mocka lepszyj pozycyje, bo w znaczōncy knif zmiynić, co robiymy, ôsobliwie we świetle tego, jak nieprzewidywalnie zmiyniŏ sie ôbtŏczajōncy nŏs świat, a my ôcyniōmy, ô wiela herski efekt mogymy wrazić w nasz richtōng strategiczny na rok 2030.

Zaś, nojprzōd muszymy wziōńć pod napōmniynie zmiyniajōncy sie naôbkoło nŏs świat, wejzdrzeć na to, czego tyn świat ôd nŏs ôczekuje i jak mōmy sie do tych ôczekowań przipasować. Ôsadzōmy nasz plan roczny w wielorocznym planować strategicznym, by wziōńć pod napōmniynie długoterminowe pōmiany w przichodach, produkcie i technologije jak tyż rolach i uwŏżnościach ruchu Wikimedia. Zewnyntrzne tyndyncyje pokazujōm, iże tradycyjne wyszukiwŏcze sōm durch wypierane bez platformy społecznościowe, a sztucznŏ inteligyncyjŏ może ekstra zaburzić digitalny świat. Ekstra, prawny ôbrŏz świata, na kerym ôpiyrŏ sie globalny ruch Wikimedia tyż sie znaczōnco zmiyniŏ po dziesiyncioroczach wzglyndnyj stabilności. Przi Ôdpadaniu na ciōngłe tryndy dezinformacyje i mylnych informacyje, prŏwniki starajōm sie dokōnować regulacyje platform internetowych w knify, kere mogōm zagrozić naszyj misyje. Te zagrożyniŏ, jak tyż postympujōncŏ polaryzacyjŏ, sprawiajōm, iże nasze projekty i naszŏ robota stŏwajōm w ôbliczności nowych zagrożyń reputacyje. Rosnąca niyistość w globalnyj ekōnōmiji prziśpiyszŏ potrzebę ôcyny trajektorii naszych szpric dochodōw i inwestowaniŏ, by w prziszłości nasze zasoby mogły rosnąc, przi przizwŏlaniu nōm ryalizować naszã misyjõ i ambicyje.

Nasze podejście do prziszłości

Drugi rok z regyrōnku, Wikimedia Foundation ôsadzŏ plan roczny we strategiji Ruchu Wikimedia wyrōwnowaniŏ dostympu. Planujymy połōnczyć robotã Fundacyje jeszcze fest z rekōmyndacyjami strategicznymi Ruchu by przyspieszyć dōnżyniŏ do richtōngu strategicznego 2030. Na tyj drōdze napyndzŏ nŏs spōlne planowanie z inkszymi uczestnikami Ruchu, kerzi tyż wdrażają spōmniane rekōmyndacyje. Nasze fungowaniŏ poprawiōmy bez pogłębianie naszyj kōncyntracyje regiōnalnyj, by podpora Fundacyje lepij ôdpadało roztōmajtym społecznościōm na cołkim świecie. Ekstra, opracowywana Szkarta Ruchu mŏ lepij wyklarować role, uwŏżności, w miarã możebności tyż bez nowe struktury take, jak huby, eli Dorada Globalnŏ. Chcymy durch spōłpracować w rōmach procesōw zwiōnzanych z Szkartōm, by kludzić usprawnienia w rōwności decydowaniŏ w Ruchu.

Nasz podejście do rocznego planowanio

  • Ôsadzynie we Strategiji Ruchu. Powiōnzanie z rōwnościōm w dostympie do wiedze i wiedze za posugi. Lepsze napasowanie do rekōmyndacyje strategije Ruchu.
  • Wejzdrzynie z aus. Napoczyńcie ôd tego, co sie dzieje w ôbtŏczajōncym nŏs świecie. Patrzynie przed siebie. Zdefiniować bazowych tryndōw zewnyntrznych wpływajōncych na naszã robotã.
  • Skōncyntrowanie sie na produkcie i technologije. Festelne podpora społeczności i wolontariuszy bez naszã niepowtarzalna rolã w lifrowaniu wielkoskalowego produktu i technologije.

W tym roku, Fundacyjŏ kōncyntruje swōj plan na produkcie i technologije, przi akcyntowaniu swojã niepowtarzalna rolã za platformy dlŏ ludzi i społeczności spōłpracujōncych na wielgõ skalã. Nojsrogszŏ tajla, zwanŏ "Wiki Experiences" uznŏwŏ, ze wolontariusze stanowiōm strzōn wikimediowego poznŏwaniŏ świata i tworzyniŏ wiedze. Bez to w tym roku priorytet nadŏwōmy doświadczōnym edytōrōm, włącznie z tymi, kerzi dzierżą ekstra uprawniyniŏ, to znaczy administratorami, stewardami, używŏczami patrolującymi, eli wszelij zorty moderatōrami - inakszyj ôsobami funkcyjnymi. Chcymy, coby to ôni, a niy nowicjusze mieli ôdpednie nŏczyniŏ do dziynnyj roboty, przi rozszyrzaniu i przi poprawianiu wysokij jakości treści, jak tyż przi zarzōndzaniu procesami społecznościowymi. Wydajne zarzōndzanie platformōm wymŏgŏ tyż, by Fundacyjŏ ôdniosła sie do infrastruktury srogij skale i musōw do srogij wielości danych, kere mogōm wykraczać poza prōba Wiki ôsobnych projektōw. Robotã w tym przestrzyństwie ôpisujymy niżyj za "posugi sygnałōw i danych". W kategoryji ôkryślōnyj za "prziszli ôdbiyrŏcza" muszymy przyspieszyć innowacyje, kere prziciōngajōm zróżnicowane grupy edytōrōw i ôsoby przidŏwajōnce inksze treści.

Kompromisy i wybory

Model financowy, na kerym bez dugi czas polygoł we swojim wzrōście ruch Wikimedia (fundraising bez bannery) ôsiōngŏ krys swojich możebności. Na rozwiniecie nowych szpric financowaniŏ, dopołniajōncych kampanije bannerowe, takich, jak Wikimedia Enterprise eli Wikimedia Endowment potrza czasu. Snŏdź niy zapewniōm ône takij samyj dynamiki wzrōstu pozyskiwanych postrzodkōw, jake widać było w kampanijach bannerowych ôstatnij dekady, ôsobliwie przi braniu pod napōmniynie niyistõ prziszłość ekōnōmicznõ.

Przi Ôdpadaniu na te tryndy, Fundacyjŏ spowolniyła rozrost w łōńskim roku w przirōwnaniu z poprzedzajōncymi trzyma. Wkludzōmy wnyntrzne tniyciŏ budżetowe, tak zwiōnzane z persōnelym, jak i go niedotyczące. Chcymy bez to zapewnić barzij wyważōnõ trajektorię wydatkōw na nadchodzōnce pŏrã lŏt. Krōm drukōw natury budżetowyj, durch zwiynkszōmy financowanie partnyrōw Ruchu, na przikłŏd poszerzając granty ô pokrywanie utrŏt globalnyj inflacyje, spiyranie nowicjuszy, eli zwiynkszanie postrzodkōw na kōnferyncyje i trefiyniŏ Ruchu. Plan zakłŏdŏ zwiynkszynie podpory financowego dlŏ wszyjskich regiōnōw, proporcjōnalnie priorytetyzując zwiynkszōny wzrōst w regiōnach niedostatecznie reprezyntowanych. Przi Chcyniu dozwolić wzrōst afiliantów i nowicjuszy w Ruchu, trza bedzie zmyńszyć niykere programy grantowe, jak na przikłŏd program badawczy Research, eli partnerski Alliances. Ekstra, przi szacowaniu wnyntrzne możebności Fundacyje, doszlimy do przekōnaniŏ, iże sōm take aktywności, w kerych inksze ôsoby i podmioty majōm wiyncyj mōndrych rzeczy do pedzyniŏ, patrzymy tōż pragmatycznie na dokōnanie pōmian w tym richtōngu w nadchodzōncym roku.

Przi Chcyniu, by Fundacyjŏ była barzij transparentna i uwŏżnŏ, miyniōny plan roczny zawiyrŏ detajlowe informacyje financowe, w ôsobliwości strukturã budżetu Fundacyje, jak tyż plan ôrganizacyjny kapelōw Fundacyje społym z globalnymi wytycznymi i prawidłami płacowymi.

Celōw

Wikimedia Foundation mŏ sztyry bazowe cyle na rok 2023-2024. Sōm ône tak pōmyślane, by spōłpracować z richtōngym strategicznym ruchu Wikimedia i rekōmyndacyjami strategicznymi, przi kōntynuowaniu mocka auftragōw zidyntyfikowanych w łōńskim roku. Sōm to:

Razym we spōlnyj misyji

W nastympujōncych sekcyjach znojdziecie ôsobliwości ôpisujōnce robotã ôsobnych kapelōw Fundacyje w richtōngu ryalizacyji powyższych cwekōw. Po pokŏzaniu ukrōcōnyj historyje planowaniŏ w Fundacyji, spoziyrōmy na to, co sie naôbkoło nŏs zmiyniŏ - i pytōmy, co te pōmiany ôznaczajōm dlŏ priorytetōw Wikimediów i Fundacyje. Co jeszcze muszymy wziōńć pod napōmniynie? Eli pospōł podōnżōmy w richtōngu, kery przybliża nŏs do wizyje ruchu w roku 2030? Czego ôczekuje ôd nŏs terŏz świat?

W ôdświyżaniu cyny Wikimedia Foundation, nasi prŏcowniki poprzili prawidło współuczestniczenia w tyj misyji. Mōmy nadziejã, iże przedstawiōne treści dadzą Wōm głymbsze zrozumiynie tego, jak fungowaniŏ Fundacyje przybliżają nŏs do zryalizowaniŏ tyj ôbiecki.