Jump to content

Fundraising 2009/supplementary messages/pam

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Suportan ta ya ing Wikipedia
 1. Magkalub king credit card
 2. Magkalub king PayPal
 3. Aliwang paralan ning pamamie
 4. Para keng karagdagang informacion tungkul king kekaming panga alang tubu (non-profit), ing Banua-banuang Ulat (Annual Report), o aliwa pang kutang, paki-click keni.
 5. Bang mamie king local a Wikimedia chapter, paki-click keni.
 6. Nung makapatda ya o maka-disable ing JavaScript, pakigamit ya ing kekaming alternative form.
 7. Kailangang mangibiling ustung alaga.
 8. Kailangan e ya mas mababa king $1 ing kekang yambag.
  [Kapabaluan: Deng aduang tauli popup lang lalto nung e la ustu reng alagang pagkalub da reng tau. Ing $1 miyayalilan yang alimbawa "1 USD" o "100 JPY".]
 1. Ing Wikipedia proyectu ne ning Wikimedia Foundation.
 2. Kutang o comentu? Makiugnayan king Wikimedia Foundation: donate@wikimedia.org
  [Kapabaluan: Kalupa no niti detang aniang banuang metung, lon ya ing wmf:Special:Prefixindex/Template:2008/Donate-footer/ o ing Fundraising 2008/core messages.]
Salamat
 1. Pakilawe la reng aliwang Istoring Wikipedia ampong comentu da reng migkalub.
  [Kapabaluan: Deng likas para kareng "Istoriang Wikipedia" ampong "comentu da reng migkalub" ati lu king core messages request.]
 2. Nung i-check me ining cajun, didinan meng paintulut ing Wikimedia Foundation a derechung makiugnayan keka tungkul king kekang istoria. Aduan mi ya ing kekang ganap a kapaintulutan bayu mi ya ibulalag o banggitan king malda ing kekang istoria.
  [Kapabaluan: Atiu ini king kayaduanan a pamaglikas (translation request) tungkul kareng Istoria banuang metung.]
 3. Karagdagang informacion
  [Kapabaluan: E dapat pagkamaliang "Miragdagan ka beluan". Makasuglung ya ining string king wmf:Support/en, metung a bulung a mitmung buttons a maliaring ikuldas o i-download.]
 4. Lon me ing kekang live a comentu ngeni. Kaibat, basan mu nung bakit susuporta la mu naman king Wikipedia deng talapagkalub king mabilug a yatu, o nung atin yang corporate matching gift program ing kekang cumpania.
Template:Social bookmarks
 1. Irake ya ini:
 2. Magkalub king Wikipedia
  [Kapabaluan: "Bookmark" title ya ini, ania dapat e masiadung makaba.]
 3. Pinrotecta ke pamu ing Wikipedia. Sumaup ka ba yang manatiling libri. Mamie kayu, ikongan!
  [Kapabaluan: Ini para karen yang site anti ing Twitter, ania dapat mas ditak ya king 140 kulit o characters ing likas.]
 4. I-bookmark ya king Facebook
 5. Irake ya king Digg.com
 6. Irake ya king delicious
 7. Irake ya king reddit.com
 8. Irake ya king stumbleupon.com
 9. Irake ya king Technorati
 10. Irake ya king twitter.com
 11. Irake on Identi.ca
 12. Irake ya king Hyves
"PayflowProGateway"
 1. Kaibat meng a-click ing "Magkalub" o "Donate", ma-procesu ing informacion king kekang credit card.
 2. E mi isalikut ing kekang credit card information, at ing kekang informacion a personal, sakup ne ning kekaming patakaran king pamanialikut king pamikilala o privadong informacion.
 3. Ing Wikipedia proyectu ne ning Katatagan Wikipedia o Wikimedia Foundation. Kutang o comentu? Makiugnayan king Wikimedia Foundation: donate@wikimedia.org
  [Kapabaluan: Pareu ya ini king "footer" text.]
Deng Kapabaluan
 1. Ing {{SITENAME}} atiu neng kailangan me — ngeni, ika ing kailangan na.
 2. Ing {{SITENAME}} metung yang proyectung alang tubu: sana magkalub ka ngeni.
  [Kapabaluan: Megamit la banuang metung dening aduang kapabaluan, ania mapaliaring atin nang likas: Fundraising 2008/core messages.]
 3. Pakiramdaman me pa i Jimmy.
 4. Saupan mu kaming miras ketang kekaming panikuanan. Sana magkalub ka ngeni.
 5. Manatili yang libri ing Wikipedia uling king kekang suporta
 6. 5 bage tungkul king Wikipedia a maliaring e mu balu
 7. Misan kami mu pabanua maniad. Ngeni ing panaun a ita.
 8. Panatilian meng alang patalastas.
 9. Kailangan na ka ning Wikipedia.
 10. Ika ing sangkan nung bakit atiu pa ing Wikipedia. Aliwa reng patalastas.
 11. I Sgt., ginamit ne ing Wikipedia ba nong turu deng kayang sundalus keng pamangalang king cultura ning Iraq.
 12. Mamie na ka ngeni.
 13. Miabe ka king masanting diling istoria king Internet/Aptas.
 14. Isipan mu na mu nung makananu karagul ing asaup na keka ning Wikipedia. Isubli mu naman ing aliwa.
 15. Magkalub ka. Kaibat, ibalita mu king mabilug a yatu nung bakit.
 16. Magkanu ing alaga ning Wikipedia keka?
 17. Magkalub ka. O misip kaming mika caratulang kikimut a maki coboy a teterak.
 18. Magkalub ka. I-click me ini.
 19. Timawang beluan [donate now button]
 20. Sabian mu kekami nung bakit kaluguran me ing Wikipedia. Magkalub ka. Icuentu me ing kakung istoria.
 21. Makananu na kang asaupan ning Wikipedia?
 22. Salamat, Wikipedia
 23. Makananu kalagua bayu ta ya arian ing kekatamung pamangalap pondu (fundraiser)?
 24. Gawan meng mas biasa ing yatu.
 25. Aldo-aldo meng gagamitan. Bayaran mu ne.
 26. Iti ing kekatamung Aklatan ning Alexandria, ing kekatamung Hitchhiker’s Guide.
 27. Ing balang anák maliari yang mika makapagmulalang enciclopedia.
 28. Pilan la reng amanu nung nukarin ating Wikipedia?
 29. Ninung magpondu king Wikipedia?
 30. A. I Jimmy Wales
 31. B. Deng malatiktik a patalastas
 32. C. Ika.
 33. 330 milion a tau ing makinabang ketang kekang pagkalub.
Istoria
 1. Babasan de reng 250 milion a tau ing Wikipedia king mabilug a yatu balang bulan — kareng maigit 250 amanu nung nu ya ating edicion. Mamie ka sang pilang minutu ba meng icuentu ing kekang istoria.
 2. Maliari mi yang gamitan ing kekang istoria bang ikalat ing balita at saupan ya ing mabilug a yatu ba neng aintindian ing upaya ning Wikipedia.
 3. Sana mipagiu ya king 2000 a kulit o character ing kekang ibie. Maliari kaming makiugnayan keka bang pisabian ya ing kekang istoria at dagdagan la reng detalle. Nung bisa kang mamieng karagdagang informacion o letratu, paki e-mail king stories@wikimedia.org
 4. Iparala ya ing istoria ku!
Suporta
 1. Suportan ya ing Wikipedia
 2. » Copian ya ing code king lalam ba yang ikutkut o i-embed king kekang website ining button.
 3. Ikalat mu ing balita at ipalto mu king mabilug a yatung susuportan me ing Wikipedia
 4. Ikabit mu la rening button king kekang on blog, kareng social networking pages, website o king kekang email signature ba lang agiagan deng aliwang suporta king Wikipedia. Makapaintulut la ngan deng button lalam ning Creative Commons CC-BY-SA License.
 5. Codradu
 6. Micro
 7. Pakerang (horizontal) banner
 8. King Twitter:
 9. 1. Alilan me ing kekang profile pic ba mung pakit ing kekang suporta:
 10. 2. Kaibat i-tweet mu ing kekang suporta para king Wikipedia:
 11. Pinrotecta ke pamu ing Wikipedia. Sumaup ka ba yang manatiling libri. Mamie kayu, ikongan! http://URL.link/WikipediaForever #wikipedia
 12. King Facebook:
 13. 1. I-update me ing kekang status ba mung ipabalu kareng kekang kaluguran a susuporta ka king Wikipedia King Kapilan Pa Man:
 14. Pinrotecta ke pamu ing Wikipedia. Sumaup ka ba yang manatiling libri. Mamie kayu, ikongan! http://URL.link/WikipediaForever
 15. 2. Kaibat, i-update me ing kekang profile pic king Facebook:
  • I-save ya ining larawan king kekang computer. King metung a PC, agawa mu ini kapamilatan ning pamag-click king kekang mouse king larawan at pamamili king option a "Save As." King metung a Mac, i-drag me mu ing larawan king kekang desktop.
  • King Facebook, i-click me ing suglung o link a "Profile" link king babo (main top navigation).
  • Karas mu king bulung aske o profile page, i-click me mu ing kekang salukuyan a letratung aske o profile picture. Kaibat, maliari kang maglulan o mag-upload bayung profile picture.
Deng button phrases
 1. irake
 2. Ing beluan tamu ngan. Ing iyas tamu ngan.
 3. Salamat, Wikipedia.
 4. king kapilan pa man
 5. makabusni
 6. libri
 7. Talasulat
 8. Talapaniwala
 9. Talabasa
 10. Talapanambag
 11. Wikipediano
Header links
 1. Magkalub Na Ka
 2. Pakit Mu Ing Kekang Suporta
 3. Irake Me Ing Kekang Istoria
 4. Comentu Da Reng Migkalub
 5. Istoria
 6. Kutang?
Limang Bage Tungkul King Wikipedia
 1. Limang bage tungkul king Wikipedia — at nung makananu meng apanatilian a libri.
 2. Fact #1: Ing Wikipedia pálakad ne ning metung a aguman a e magtubu, ing Wikimedia Foundation.
 3. Fact #2: Agiang pang metung ya kareng limang pupuntalan dang diling website king yatu ing Wikipedia, ala la pang 35 katau deng kayang empeadu.
 4. Fact #3: Susuportan mi la deng maigit king 100,000 a volunteer a minambag 14.3 milion a articulo kareng 270 amanu.
 5. Fact #4: Atiu kami ban kanita ing balang metung a tau timawa yang makapirake king kabilugan ning beluan.
 6. Fact #5: Mabibie kami king suporta da reng talapagkalub anti keka, ania manatili yang kikimut ing Wikipedia, at manatili yang libri. Misan kami mu pabanua maniad – ngeni ing panaun a ita.
 7. Atiu ing Wikipedia neng kailangan me. Ngeni, ika naman ing kailangan na. Magkalub na ka.

Comentu Da Reng Migkalub

 1. Salamat kareng anggang mirake king karelang beluan
 2. Atin yang katuliran kareng tau ing beluan.
 3. Ala kung aisip a universidad a mas maragul inambag keng pamanuru king malda kesa king Wikipedia.
 4. Ing pangakatmu ning Wikipedia king matas a uring informacion metung yang e mu asukad a ambag king yatu.
 5. Atiu la ngan king Wikipedia deng pakibat a paintunan ku! Dakal a salamat king pamagkalub king mapiang regalu ning beluan king yatu!!!
 6. Metung yang makabayung iyas a kapante ning Alexandria kanitang minuna! Luid ya!
 7. Ing Wikipedia metung ya kareng makapagmulalang bage king makabayung yatu. Metung a maragul a calamidad nung king sanu mang paralan, mawala ya.
Karagdagag Kataya
 1. Sinabi ra na deng tau ibat king mabilug a yatu nung makananu nong binayu ning Wikipedia deng karelang bie. Salamat king pamamie king kekang istoria.