Movement Charter/Content/Preamble

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Preamble and the translation is 100% complete.


Wikimedia Movement (“the movement”) yaa dahila laɣim nam, pɛbu, ni baŋsim bayana yɛligibu. Laɣingu ŋɔ chanimi ni: ban maani sabira, ban be din ni, tuma tumbu, mabiligu, laɣin bihi, tabiibi yaɣa, Wikimedia Foundation, ni saha ŋɔ mini soha biɛɣuni binyɛra.

Wikimedia Movement Charter (“the charter”) nyɛla din yina ni ti kahigi Wikimedia Movement, din dariza din gbubi li, ni di zalisi. Di nyɛla gbaabu din saɣiti ka neeri biɛhigu din be kpamba ban be laɣingu ŋɔ ni sunsuuni, ni hachi nima din ʒi bɛ zuɣu mini di ni tu ni bɛ tum shɛli. Din nyɛla din tumdi tiri binsɛŋa din beni saha ŋɔ mini din na yɛn nam soha biɛɣuni.

"Charter" nyɛla ban be laɣinsi ŋo ni tiŋgbani yaɣa ni daa yina ni shɛli, ka "Wikimedia project" yaɣa pam ni. "Charter" shaawara din zani tuhi nyɛla doli sochibi maŋli piigi. Di gbubila laɣingu maa yaɣa zaa. "Movement Charter" zanimi ti ŋun kam be din ni, binshɛɣu kam ni tabiibi yaɣa Wikimedia Movement ŋɔ ni. Di lahi gbubila yaɣa din ka wiki-yaɣa ka niŋ ningbuna ni dina.

Laɣungu ŋɔ puuni mali lahabaya "websites" din mali mali sabi yoli zaŋ ti sokam (“the projects”) bala pam ni mini niya yaɣ'bɔbigu. Tuma nima maa nyɛla din mali di maŋmaŋa zalisi, zaŋ chaŋ lahabaya nambu polo, lahabali gbubbu polo, ni laɣingu biɛri suŋ. Di yaɣ'shɛŋa mi bi doli di maŋ zalisi, amaa ka di nyɛla yaɣ'shɛŋa n gbubi li ka di laɣinsi maani nima nuu timbu din ni dii bi nmeei doni. Lala yaɣa ŋɔ n-nyɛ, amaa di bi zani ni ko: tuma nima zaa; laɣingu maa; Wikimedia Foundation; ni Global Council. Yaɣili kam tu ni di tumdi ni ban be din ni, di yi ni tooi niŋ. Laɣingu ŋɔ lahi mali din za di naba zuɣu mini din na bi zani di naba zuɣu yaɣa pam bee tiŋgbani yaɣa. Lala laɣinsi ŋɔ tuma nyɛla di tabiri sɔŋdi polo ni mini ashilo ni zaa.

Tuma nima ŋɔ mini laɣinsi ŋɔ zaŋ tuɣi taba nyɛla din niŋ jia ni ni tuma balibu pam, n-ti pahi din doli ŋo na amaa ka bi zani di tariga:

* Laɣingu tabiibi yaɣa bɔra mini ban karimdi di lahabaya tabi sɔŋ, nyɛla din doli ŋɔ na ni ti shɛli:
** Wikimedia Foundation 
  • tabi sɔŋ yaɣa din mali zaɣa
  • Sɔŋsim ni kpɛri shɛba nuuni mini kontraata nima ban tumdi tabiibi yaɣ'shɛŋa
  • Ban paɣi bɛ suhuri namdi binpala, ban tumdi MediaWiki yɛligibu yɛligibu, sabbu zaŋ ti mabiligu tuma, dunia yaɣa tuma tabi sɔŋ
  • Pɔhim zugu tabiibi yaɣa din gahim tabi sɔŋ (e.g., "Phabricator")
** "External providers" (e.g., "GitHub")
 • Liɣiri mini mini binyɛr'shɛŋa din sɔŋdi tuma din chani sɔŋsim mini baŋsim bɔbu, n-ti tabili:
  • WMF liɣiri soya bɔbu, Wikimedia Endowment, Wikimedia Enterprise, ni di mabiligu. Din lahi gbaai la kuŋ ŋmɛbu, deebu, ni sɔŋsim viɛnyɛla gbubbu ni tuma din yirina ninvuɣ'shɛba dabam sani ** Nuuni tunabŋsim bɔbu tabi sɔŋ ni haŋkali zilinli pahibu, Wikimedia Foundation ni tiri shɛli, di mabiligu, laɣinsi din bi ʒi di gama zuɣu, ni ban paɣi neei bi suhuri tumdi tuma
  • zalisi, sodolisi mini daantalisi din zani ti mabiligu yaɣili kam, mabiligu ni tabiri sɔŋfdi shɛli, di tumtumdiba ni ban paɣi neei bɛ suhuri tabiri sɔŋda (ni di zuɣulaannima, di yi ni tooi ku bukaata).
 • Biɛhigu din ka barina ka mali bukaata tooni tibu ka baŋsim ni tooi wuligi ka niŋ anfaani, ka laɣingu ni tuma ku toii tum di toli, n-ti tabili:
  • Zalisi, sochibisi mini so'dolisi din tumdi tuma dunia zaa, ka dunia laɣinsi mini Wikimedia Foundation lihiri di zuɣu
  • Zalisi, so'chibisi mini sodolisi din zaani tiri tuuni kam, ka tuma nima mini ban paɣi bɛ suhuri tumdi lihiri di zuɣu
  • So shɛŋa din tabiri sɔŋdi ŋun su ban be din ni gubu, zaŋ chaŋ tabiibi ni ninsalinima sunsuuni
  • Adalichi sɔŋsim zaŋ ti ninvuɣu gansi ban su, ni alizama dibu zaŋ chaŋ ban di mabiligu sunsuuni
  • Ye'duhibɔ zaŋ chaŋ adalichi mini zalisi taɣibu nima din tiri soŋsim pam mini gubu ni baŋsim bayana niŋbu ni

Biɛhigu shee sɔŋsim mali la tariga ni sambani polo tarisi zaŋ chaŋ laɣingu ŋɔ ni. Lala n lahi nyɛli, sɔŋsim maa tu ni di doli di puuni niya ni binyɛra din be laɣingu ŋɔ ni.