Kyaata yeŋloo /poɔ yɛlɛ /yeli piiloo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Preamble and the translation is 100% complete.


A Wikimedia Noɔre yeŋloo ("a noɔre yeŋloo") nimbizeɛ zaa te kyaare la lantaa boma maaloo poɔ, bomaale peɛre kaabo, aneŋ a la de bambo de ŋme yaara zie zaa zagelaa. Ana noɔre yeŋloo ŋa maŋ taa la: sɛgesɛgereba, lanlaneba, tonɔ kponi, zɔminziiri, habs, bomaale bambo ziiri, a Wikimedia Fandeesiŋ, aneŋ pampana ne daaŋ na wa ziiri zaa.

A Wikimedia Kyaata Noɔre yeŋloo ("a kyaata") be la be a wulo a Wikimedia Noɔre yeŋloo, o tɔna yɛlɛ, aneŋ o yeli waanehe. O waa la sagediibo naŋ wulo nenzuri soga a noɔre yeŋloo poɔŋ, aneŋ bazunɔɔloŋ aneŋ feroo toma. A ŋaa maŋ be la a tonzikori aneŋ ama ŋa naŋ na maale wɔgre kaŋa poɔ.

A kyaata maaloo da yi la noɔre yeni tontoneba a yi paaloŋ yaga sɛŋ, a yi Wikimedia tontonɔɛ yaga poɔ. Noɔre yeni gyaga sɔrebo yi la maale sɛgehe yelituuri. A ŋaa be la a noɔre yeŋloo zaa poɔ. A kyaata noɔre yeŋloo maŋ ta la tontoneba zaa, tonton ziiri aneŋ toma bambo ziiri zaa a yi a Wikimedia Noɔre yeŋloo poɔ. O la be a Off-wiki ziiri naŋ be a noɔre yeni tonton ziiri.

A yi a noɔre yeŋloo poɔ ka duoro wɛbsɛɛtere fo naŋ na maale sɛge be ("a tontonɔɛ kponi") eŋ kɔkɔ yaga poɔ ka kaŋa zaa taa o yoŋ yɛlɛ. A tontonɔ kponi kaŋa zaa maŋ taa la o meŋa yɛlɛ, a kyaare poɔ yɛlɛ maaloo, poɔ yɛlɛ kaabo, aneŋ a noɔre yeni zaga yeli eroo. A kyɛlee mine ba maŋ taa o yoŋ yɛlɛ, kyɛ ka tonton ziiri mine maŋ kaara a saŋa ŋa ka a ba taa toma lokal lɛboleŋ. A ziiri ŋa paarɛɛŋ, kyɛ a ba maŋ be zie ŋa yoŋ: a tontonɔ kponi zaa lantaa; a noɔre yeŋloo; a Wikimedia fandeesiŋ; aneŋ a globale kansele. A endaa ŋa kaŋa zaa taa la sɔre ka o maŋ tona lɛbol ŋa aŋ peɛle a tontoneba, ka vuoŋ bibe. A noɔre yeŋloo taa la gbulo ayi ba naŋ boɔla fɔɔmale aneŋ enfɔɔmale ka a te kyaare ne yelizuri mine bee irigyine. A gbulo ŋa tonɔɛ la ka a sonna a tonɔ kponi bambo poɔŋ bee ka ba bambo poɔ la.

A la paara a progyɛre aneŋ a gbulo ne sombo e la tonton ziiri naŋ taa tonɔɛ, ka a paare kyɛ ba be a ziiri ŋa yoŋ:

 • a sonna a tɛkenekal bombo yɛlɛ ko a noɔre yeŋloo yɛlɛ aneŋ a poɔ yɛlɛ kankanna, aŋa a:
  • A Wikimedia Fandeesiŋ
  • zɔmin ziiri
  • Grantiiri aneŋ tontoneba ŋa naŋ a tɛkenekal progyɛre mine
  • Maalebo Zagela tontoneba, a maŋ tona a MediaWiki extensions, sɛgerɛ kora a lokal progyɛre, a sonna a globale progyɛre
  • Tɛkenekal toma sombo mine (aseŋ, Phabricator)
  • Yeŋe ziiri tontoneba (aseŋ, GitHub)
 • A koro sombo ne libie aneŋ tonton boma ko baabo yɛlɛ aneŋ bambo teɛrebo, ama ŋa paahe la:
  • Libi gyiehi sɔɛ a yi a WMF, a Wikimedia Endowment, Wikimedia Enterprise, aneŋ o zɔmin tonton ziiri zaa. A ŋaa la paahe la sorebo, deɛrɛ, aneŋ a kaara gyɛotaa boma aneŋ kɔntratere yi ziyuo mine
  • Sombo te kyaare toma bambo aneŋ a la zanna noba bambo, a yire a Wikimedia Fandeesiŋ, zɔmin tonton ziiri, enfɔɔmal gbulo, aneŋ zagelaa tontoneba a yi a tonɔ kponi
  • merɛ mine, lɛ na a toma naŋ maŋ tu toŋ aneŋ a wulibo a ko a zɔmin tonton ziiri zaa, ka a zɔmin tonton ziiri la maŋ kaara a, ba tontoneba aneŋ ba zagelaa tontoneba (a paare a Bɔɔde mɛmbare, ka ba naŋ taa sɔre ka ba paare eŋ)
 • A waana neŋ laanfeeloŋ aneŋ enyuo toma tombo ka lɛ na vɛŋ ka bambo ŋme yaare ta neɛ zaa, saŋa na a naŋ ba waa mɔlɔ ko a lokal progyɛte ka o waa ne, ama paare la:
  • merɛ, yelituuri ka yɛlɛ baŋ nyɛ eebo e aneŋ a sɔbie a be a globale zie, ka a global kominiti aneŋ a global community and the Wikimedia Fandeesiŋ
  • merɛ, yelituuri ka yɛlɛ baŋ nyɛ eebo e aneŋ a sɔbie a be a progyɛre kaŋa zaa, ka a progyɛre aneŋ ba tonton zagelaa tontoneba kaara
  • Yelituuri mine naŋ sonna a toma daana aneŋ neɛ naŋ meŋ nɔŋ ka o paare emaaroŋ, a te yi a tɛkenekal aneŋ nensaaleba tontoneba
  • Merɛ sombo wuloo ko toma deme zaa, aneŋ duori terɛ a yi o gaa neŋ a lokal zɔmin tonton ziiri
  • A zɔɔrɔ boɔra koro merɛ wuloo aneŋ leɛre ba baŋ ka a koro laanfeeloŋ kpoŋ mɔlɔ ne bambo deɛbo zaala

A zimaale sonna ba zi kpɛ mɔlɔ a yi yeŋe te kpɛ a noɔre yeŋloo poɔ. Yɛlɛ laŋ eebo poɔŋ, a sonna taa la sɔre ka o ne die poɔ yɛlɛ aneŋ a tonton boma ko a noɔre yeŋloo yelitaare waa yeni.