Movement Charter/Content/Xo sɔ́ d’agùn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Preamble and the translation is 69% complete.
Outdated translations are marked like this.


Noun Scroll 308110.svg

← Mi lɛkɔ yì fí e xlɛ nǔ lɛ ɖe é | Mi lɛkɔ yì mimamɛ "Nuwalɔ ɖagbe kpodó nǔ taji e jie junjɔn é kpán" →

Wikimedia sín gbɛta junjɔn nukɔnyiyi, nu hɛn dó kàn, kpodo jolokokomɛninɔ dó gblo ada nú nunywɛ kpán jí. E ze sɛ́n ɖ’ayǐ nu e na ɖɔ̀ nǔ dó gbɛta wikimedia nu, nǔ e nyɔ n’î lɛ é kpodo nǔ taji ee ji e junjɔn lɛ é kpán. Gbe yi nú nǔ ɖò gbɛtamɛ ɖe wɛ̀ bo ɖò xwi jí bo tinmɛ lěè sɔ̀nu tɛnmɛtɛnmɛ e ɖò Wikimedia gbɛ mɛ lɛ e na nɔ̀ kpɔ́ gbɔn e, acɛ yetɔn kpódo azɔ̌ ee nyí yetɔn lɛ e kpán. Kpɔninɔsɛ́n enɛ ɔ kàn sɔnu e ɖè din lɛ e kpó ee na wa jɔ lɛ e kpán.

Togun e nù akɔjijɛsɔ́n ɔ na ɖɔ nu dó lɛ e ɖesu wɛ yi gbe nú sɛ́n ɔ. Alɔdowemamɛ e ɖo xwiji e nuwiwa gblamɛ wɛ e yǐgbe nú akɔjijɛsɛ́n ɔ ɖè. Gbɛvi lɛ bǐ,sɔnu lɛ bǐ, akpaxwe tɛnmɛtɛnmɛ Wikimedia tɔn lɛ bǐ nu wɛ̀ akɔjijɛsɛ́n ɔ ɖɔ nu dó, ma wɔ̀n gbɛtɔ ee nɔ wlan nǔ ɖ’emɛ lɛ e, linlinɖiɖo lɛ,nǔ ee kunkpla lɛ e kpó wagbɛta Wikimedia tɔn kpo.

Bo na dó sixú wa nǔ xwedo (linlin) e ɖò wɛ̀ e ɖe ɔ,gbɛta ɔ gblo adà nú nunywɛ ɖe lɛ ɖò gbe gege mɛ, ɖò linlin vovo mɛ. E jǒ alɔ nu mɛ ɖokpo ɖokpo ɖɔ̀ ni tò nǔ ee lin wɛ e ɖe e, lěè e na hɛn gbɔn é, xota e ji e na w’azɔ dó é kpodo lěè e na tò togun ɔ gbɔn é kpán,

[1]

Gbɛ kleunkleun ee tò yeɖee lɛ mɛɖe ma tuun ǎ lɛ e lobɔ nuwiwa yetɔn junjɔn xó alǒ toxo tajitaji ɖe lɛ ji é bǐ wɛ ɖ’emɛ̀. Azɔ̌ ee nyi yetɔn e wɛ nyi ɖɔ̀ yě ni hɛnsɔ linlin lɛ trɔlɔ̀ alǒ gbɔn alɔ ɖevo jí.

Bo na dó gɔsò nú kpasin kpodo gbɛta lɛ kpó ɔ, kplekplemɛ bute ɖokpó nɔ w’azɔ̌ sukpɔ́. Kplekplemɛ ɔ nɔ gɔ alɔ nú gbɛta ɔ ɖò hudo tɔn ee kàn nuxwitixwiti lɛ é linu bo nɔ ná akwɛ́ kpodo nǔ ɖevoɖevo lɛ kpán nú nukɔnyiyi gbɛ̌ ɔ́ tɔ̀n kpodo nunywɛ lɛ hɛ̀n ɖó te kpó. E nɔ dógǎn bo nɔ bà nukɔnyiyi gbɛ ɔ tɔn ɖò sɛ́n linu. Enɛ wɛ nɔ zɔn bɔ̀ gbɛta ɔ́ kpodo sɔnu e ɖ’emɛ lɛ e kpó nɔ w’azɔ̌ ɖò gbɛ ɔ́ bǐ mɛ̀. Kplekplemɛ nɛ ɔ, nɔ lɛ d’alɔ̀ nuwlantɔ lɛ, nuxatɔ lɛ kpodo mɛ tɛnmɛtɛnmɛ ee ɖó nu ɖò gbɛta wikimedia bɛ ɔ bǐ tɔn mɛ lɛ é gbɔ̀n titomɛ nugbo tɔ̀n ee mɛ̀ e nǎ mɔ̀ nunywɛ yi ɖe bo lɛ ma ɖe hwenu è titomɛ dokɔ tɔn ɖe ma sixú bló eɖesunɔ̀ ǎ é. Nǔ ee e sixú ná mɛ e kpodó bǎ ee mɛ̀ e sixú na nǔ mɛ yi jɛ é ɔ́ kpó ɔ, walɔ ɖagbe gbɛta ɔ tɔn lɛ, nǔ ee ɖò gbɛta ɔ sí lɛ kpodo sɛ́n è titomɛ ɖevo dó n’î ɖali nɛ nu lɛ é wɛ nɔ ɖó dogbó ná.

Ayisɔɖonuji

 1. This wording has been highlighted as a potential concern by the Wikimedia Foundation Legal department, who proposed the following alternative wording: The projects are built with systems of self-governance. This was on two primary grounds:

  1. E hɛn e e na hɛn gbɛklpekple ee ma ɖ’emɛ ǎ lɛ e dó nǔ ee ma sɔgbe e mɛ̀(ɖò taji ɔ yemɛ e nɔ kpà sɛ́n lɛ e) bɔ ye na vɛdo ɖɔ̀ titomɛ ɖe kun ɖe bo sixú wa nǔ xwedó dandanmɛnu ee ɖò sɛnxwiji lɛ o wɛ sín
  2. Gɔna ɔ, "nú nǔ sukpɔ "e sixú ɖenyǐ ǎ,bɔ ɖò fi e mǐ ɖe din ɔ e ɖo xó ɖe b’ɛ sɛkpɔ bo sixú ná tinmɛ ganji ɖe dó lěè nǔ ɔ ɖe gbɔn é alǒ dogbo è titomɛ dokɔ tɔn lɛ sín jlokokomɛninɔ ɖó é wú ǎ.

  MCDC mɔ ɖɔ jile nǔ taji wɛ̀ amɔ̌ nǔ e zɛ̌n é sixu nyí tawun ɔ́, e ɖona tuun.

  E ƉO MƆ HǓN:

  Nǔ ɖebǔ è e sɔ xwle é alǒ xo lɛ blo ɖó alɔkpavo ɖe ee na zɔ́n bɔ̀ e na lɛ mɔ nǔ jɛ nǔ mɛ gɔna lobo na gbajɛ̌ nǔ ee ɖò sɛnxwiji e mɛ e bǐ nyí nǔ ɖagbe tawun.


← Mi lɛkɔ yì fí e xlɛ nǔ lɛ ɖe é | Mi lɛkɔ yì mimamɛ "Nuwalɔ ɖagbe kpodó nǔ taji e jie junjɔn é kpán" →