ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱱᱥ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page West Bengal Wikimedians and the translation is 100% complete.
West Bengal Wikimedians
User Groupᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱨᱮ
Shortcut:
WBG

ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟ-ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ, ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨ ᱚᱯᱷᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ, ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ, ᱧᱟᱯᱟᱢ, ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ, ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ, ᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱨ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱨ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱱ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ᱾

ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ (ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱣᱤᱠᱤ) ᱧᱮᱞᱢᱮ

WMF ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱲ

ᱤᱭᱩ.ᱡᱤ ᱮᱯᱞᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱓ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤᱣᱟᱱ (ᱮᱠᱴᱤᱵᱷ) ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ

ᱢᱮᱞᱤᱝ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ Wikimedia-in-WB(_AT_)lists.wikimedia.org (ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱵᱽᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵᱽ ᱢᱮ)

ᱮᱯᱷᱠᱚᱢ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ

ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱗